آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی, دوره (13), شماره (3), سال (2019-11) , صفحات (291-303)

عنوان : ( ارزیابی ارتباط بین میزان چربی، پروتئین و نسبت چربی به پروتئین شیر و نرخ آبستنی 120 روزه در گاوهای شیری هلشتاین )

نویسندگان: نوید سرانجام , مهران فرهودی مقدم , قاسم اکبری , مجید محمد صادق , نیما فرزانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در لیپولیز ناشی از بالانس منفی انرژی، میزان چربی شیر افزایش و میزان پروتئین آن کاهش م ییابد و بدینترتیب نسبت چربی به پروتئین افزایش پیدا م یکند. هدف مطالعه حاضر، استفاده از داد ههای موجود در هر رکورد شیر مانند چربی، پروتئین و نسبت آ نها، و نیز استفاده از سابقه گاوهای شیر ی، جهت پیشبینی وضعیت آبستنی 120 )somatic cell count; SCC( شمارش سلو لهای سوماتیک روزه پس از زایش بود. بنابراین، رکورد 1279 رأس گاو هلشتاین یک شکمزا و چند شکمزا در روزهای 30 و 60 شیردهی و نیز در حوالی زمان تلقیح جم عآوری شد. یافتهها نشان داد در ارزی ابی آبستنی تا روز 120 پس از زایش، میزان چربی، پروتئین و نسبت آ نه ا 1( و /01± 0/ 2 و 4 /62± 1/04 ،2/67± 1/ )همگی برحسب درصد( در روز 30 شیردهی در گروههای غیر آبستن و آبستن به ترتی ب ) 2 ،2/97± 1/ 1( و ) 15 /06± 0/ 2 و 35 /7± 0/ 86 ،2/ 87± 1/ 1(، در روز 60 شیردهی به ترتیب ) 06 /03± 0/ 2 و 36 / 76± 0/95 ،2/87± 1/16( 2 و /63± 1/01 ،2/8± 1/ 1( و ) 24 /03± 0/ 2 و 4 /53± 1/04 ،2/ 62± 1/ 1( و در حوالی تلقیح به ترتیب ) 2 /08± 0/ 2/73± و 36 0/9 در روز 60 شیردهی بر نرخ آبستنی SCC تأثی ر .)p>0/ 1/06± ( بود که اختلاف آمار ی آ نها در دو زمان معنیدار برآورد شد ) 05 0/5 رابطه معنیداری با SCC اما در آزمون رگرسیون لجستیک هی چکدام از فاکتورهای شیر و ،)p=0/ 120 روزه معنیدار گزارش شد ) 023 روزهای شیردهی ،)p=0/ تلقیح ) 00 ،)p= 0/ آبستنی 120 روزه نداشتند. مدل آماری کاکس در بررسی رابطه فصول زایش ) 02 در دوره قبل با نرخ آبستنی 120 روزه نشان داد که تنها تعداد روزهای شیردهی قبلی دام )p=0/ و میزان تولید شیر ) 016 )p=0/001( در آبستنی 120 روزه تأثی ر دارند. نتایج این مطالعه نشان ) p=0/040 ،Odds ratio=7/ و فصل تلقیح ) 5 )p=0/ 021 ،Odds ratio=0/985( داد که فاکتورهای مربوط به شیر شامل چربی، پروتئین و نسبت آ نها بر نرخ آبستنی 120 روزه تأثیر نداشته و استراتژ یهای مدیریتی از جمله تعداد روزهای شیردهی قبلی دام و فصل تلقیح بر آن تأثیر معن یدار دارند .

کلمات کلیدی

, گاوشیری, آبستنی, چربی شیر, پروتئین شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082159,
author = {نوید سرانجام and مهران فرهودی مقدم and قاسم اکبری and مجید محمد صادق and فرزانه, نیما},
title = {ارزیابی ارتباط بین میزان چربی، پروتئین و نسبت چربی به پروتئین شیر و نرخ آبستنی 120 روزه در گاوهای شیری هلشتاین},
journal = {آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی},
year = {2019},
volume = {13},
number = {3},
month = {November},
issn = {2322-4746},
pages = {291--303},
numpages = {12},
keywords = {گاوشیری، آبستنی، چربی شیر، پروتئین شیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی ارتباط بین میزان چربی، پروتئین و نسبت چربی به پروتئین شیر و نرخ آبستنی 120 روزه در گاوهای شیری هلشتاین
%A نوید سرانجام
%A مهران فرهودی مقدم
%A قاسم اکبری
%A مجید محمد صادق
%A فرزانه, نیما
%J آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی
%@ 2322-4746
%D 2019

[Download]