شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2019-08-27

عنوان : ( تاثیر زئولیت و اسید هیومیک یر خصوصیات رشدی گیاه ریحان در یک خاک شور الوده به تترا سایکلین )

نویسندگان: راضیه آهسته , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشکلاتی از قبیل شوری و آلودگی با فلزات سنگین و یا آنتی بیوتیک ها در خاک نگرانی هایی را در جهان ایجاد کرده است. لذا استفاده از اترکیبات اصلاحی آۀی و معدنی می تولاند راه حل مناسب برای رفع آۀودگی و پایداری خاکدانه ها باشد.در این پژوهش تاثیر تیمارهای زئولیت و اسید هیومیک در یک خاک آلوده به آنتی بیوتیک که با آب شور کلرید سدیم (dSm-1 3) آبیاری شد بر خصوصیات رشدی گیاه ریحان در شرایط گلخانه مطالعه گردید. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل فاکتور اول: شاهد (C)، 2 سطح زئولیت (25 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم) و 2 سطح اسید هیومیک (5/0 و 1 میلی گرم بر کیلوگرم) و فاکتور دوم: 3 سطح آنتی بیوتیک (صفر، 50 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم تتراسایکلین) بودند. تجزیه آماری با نرم افزار JMP در سطح احتمال 1 درصد نشان داد که زئولیت و اسید هیومیک منجر به کاهش اثرات منفی شوری و انتی بیوتیک شدند و در نتیجه باعث افزایش ارتفاع و وزن خشک گیاه ریحان نسبت به شاهد گشتند ولی سطوح آتنی بیوتیک به تنهایی اثرات سوئ شوری بر ارتفاع و وزن خشک گیاه را نشدید کرد.

کلمات کلیدی

, اصلاح کننده های الی و معدنی, تنش انتی بیوتیک و کلرید سدیم, Oceimum bacilicm
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082170,
author = {آهسته, راضیه and آستارائی, علیرضا and لکزیان, امیر},
title = {تاثیر زئولیت و اسید هیومیک یر خصوصیات رشدی گیاه ریحان در یک خاک شور الوده به تترا سایکلین},
booktitle = {شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2019},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {اصلاح کننده های الی و معدنی، تنش انتی بیوتیک و کلرید سدیم، Oceimum bacilicm},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر زئولیت و اسید هیومیک یر خصوصیات رشدی گیاه ریحان در یک خاک شور الوده به تترا سایکلین
%A آهسته, راضیه
%A آستارائی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%J شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2019

[Download]