پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (52), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (55-74)

عنوان : ( تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان) )

نویسندگان: ثریا عزیزی , حمداله سجاسی قیداری , حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روستا کالبد زندگی است که روح پُرهیاهوی انسان‏‏ها و طبیعت در آن دمیده می‏شود و فضایی همراه مبلمان زیبا آذین این کالبد است. مبلمانِ روستایی مناسب و کارآمد نه‏تنها موجب ارتقای کیفیت محیط روستایی، بلکه سبب پایدار‏سازی سکونتگاه‏های روستایی می‏شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت مبلمان روستایی و اثرهای آن در افزایش کیفیت محیط کالبدی در سکونتگاه‏های روستایی شهرستان شیروان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه‏ای و میدانی انجام پذیرفته است. جامعة آماری پژوهش شامل همة خانوار روستایی دهستان زوارم شهرستان شیروان است که با استفاده از فرمول کوکران 258 خانوار با سطح خطای 06/0 به روش تصادفی ساده به‏عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش‏نامه‏ای است که روایی آن به‏وسیلة پانل تخصصی و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل داده‏ها نیز با استفاده از SPSSانجام گرفته است. یافته‏های پژوهش براساس آزمون خی‏دو نشان می‏دهد که در میان ابعاد کیفیت محیط کالبدی روستایی، ابعاد معنایی- ادراکی و در میان مبلمان‏های روستایی، مبلمان زیرساختی در افزایش کیفیت محیط کالبدی بیشتر اثرگذار بوده است. همچنین، نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده نشان داد ارتباط و اثرگذاری معنادار و قوی میان مبلمان روستایی و کیفیت محیط کالبدی به‏شکل مستقیم وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که مبلمان زیرساختی با ضریب 607/0 بیشترین تأثیر کلی را در افزایش کیفیت محیط کالبدی داشته است.

کلمات کلیدی

, توسعة روستایی, توسعة کالبدی, کیفیت محیط, مبلمان روستایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082180,
author = {عزیزی, ثریا and سجاسی قیداری, حمداله and شایان, حمید},
title = {تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان)},
journal = {پژوهشهای جغرافیای انسانی},
year = {2020},
volume = {52},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-6296},
pages = {55--74},
numpages = {19},
keywords = {توسعة روستایی، توسعة کالبدی، کیفیت محیط، مبلمان روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان)
%A عزیزی, ثریا
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A شایان, حمید
%J پژوهشهای جغرافیای انسانی
%@ 2008-6296
%D 2020

[Download]