سمپوزیوم فولا 98 , 2020-02-25

عنوان : ( طراحی بهینه آلیاژهای چندجزئی آنتروپی بالا با رویکرد کاهش وزن و هزینه )

نویسندگان: حامد ناصرزشکی , علیرضا کیانی رشید , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت کاربردهای دما بالا عموما آلیاژهایی استفاده میشوند که حاوی فلزات دیرگداز است. در سالهای اخیر فعالیت های متعددی در زمینه آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا جهت کاربردهای دما بالا انجام شده است. از آنجایی که فلزات دیرگداز عموما دارای وزن بسیار بالایی و تا حدودی گران قیمت میباشند لذا طراحی ترکیب آلیاژ به نحوی که بتوان وزن و هزینه مواد اولیه را کاهش داد اهمیت ویژهای دارد. در این پژوهش با استفاده از محاسبات پارامترهای ترمودینامیکی و فیزیکی سعی شده است ترکیب عناصر در آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا به نحوی بهینهسازی شود که ضمن رسیدن به فاز محلول جامد، وزن و هزینه به حداقل برسد. آلیاژ دیرگداز آنتروپی بالا 20Al22Ti21Cr27Mo10W به عنوان آلیاژ با ترکیب بهینه در سیستم آلیاژی -Cr-Mo-WTi-Al انتخاب و به روش ذوب قوس در خلا سنتز شد. وزن و هزینه مواد اولیه در این آلیاژ به ترتیب حدود 11 و 11 درصد کمتر از آلیاژ با نسبت اتمی برابر است. از طرفی بررسی فازی این آلیاژ نشان داد فاز محلول جامد با ساختار BCC به عنوان فاز اصلی این آلیاژ میباشد که تایید کننده نتایج محاسبات تشکیل محلول جامد است. این آلیاژ دارای ریزساختاری دندریتی است که نواحی بین دندریتی غنی از عناصر با نقطه نقطه پایینتر میباشد.

کلمات کلیدی

, آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا, طراحی آلیاژ, محلول جامد, وزن, هزینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082187,
author = {ناصرزشکی, حامد and کیانی رشید, علیرضا and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {طراحی بهینه آلیاژهای چندجزئی آنتروپی بالا با رویکرد کاهش وزن و هزینه},
booktitle = {سمپوزیوم فولا 98},
year = {2020},
location = {کیش, ايران},
keywords = {آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا، طراحی آلیاژ، محلول جامد، وزن، هزینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی بهینه آلیاژهای چندجزئی آنتروپی بالا با رویکرد کاهش وزن و هزینه
%A ناصرزشکی, حامد
%A کیانی رشید, علیرضا
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J سمپوزیوم فولا 98
%D 2020

[Download]