ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها , 2020-09-09

عنوان : ( زمانبندی پایش کیفیت آب شهر مشهد با استفاده از مدل سازی ریاضی و الگوریتم های ابتکاری )

نویسندگان: مهلا طیرانی زارع , مجید سالاری , رضا عاطفی , محمدرضا علیپور , سیدعلی قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظارت مستمر بر کیفیت آب اهمیت ویژهای دارد و نیازمند یک برنامه همهجانبه برای انجام انواع نمونهگیری از نقاط مختلف سطح شهر است. در این راستا شرکت آب و فاضلاب مشهد جهت پایش کیفیت آب، نقاطی را به عنوان کاندید برای نمونهگیری در سرتاسر شهر مشهد در نظر گرفته است. این نقاط شامل نقاط شبکه توزیع، مخازن، تصفیهخانهها و چاهها است. طبق دستورالعم لهای موجود، برای تضمین کیفیت آب باید نمونههایی با تواتر و تعداد مشخص، از این نقاط تهیه شود. در این مقاله با استفاده از مد لسازی ریاضی و الگوریتمها ی ابتکاری برنامهای دوساله تدوین شده است که علاوه بر رعایت تواتر و تعداد نمونهگیریهای مختلف، برای صرفهجویی در هزینه و زما ن، تعدادی از نمونهها را در یک بازدید از نقاط مورد نظر تهیه میکند. همچنین برای رعایت تعادل حجم کاری نمونهبردارا ن، اختلاف تعداد نقاط پیشنهادی برنامه در روزهای مختلف تا حد امکان کاهش یافته است، به شکلی که هر روز 58 یا 59 نقطه مورد بازدید قرار میگیرد و بیشترین مقدار این اختلاف در روزهای مختلف 1 نقطه است .

کلمات کلیدی

, پایش کیفیت آب, نمونه گیری, مدلسازی ریاضی, الگوریتمهای ابتکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082189,
author = {طیرانی زارع, مهلا and سالاری, مجید and رضا عاطفی and محمدرضا علیپور and سیدعلی قاسمی},
title = {زمانبندی پایش کیفیت آب شهر مشهد با استفاده از مدل سازی ریاضی و الگوریتم های ابتکاری},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها},
year = {2020},
location = {ايران},
keywords = {پایش کیفیت آب، نمونه گیری، مدلسازی ریاضی، الگوریتمهای ابتکاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمانبندی پایش کیفیت آب شهر مشهد با استفاده از مدل سازی ریاضی و الگوریتم های ابتکاری
%A طیرانی زارع, مهلا
%A سالاری, مجید
%A رضا عاطفی
%A محمدرضا علیپور
%A سیدعلی قاسمی
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
%D 2020

[Download]