تحقیقات کاربردی خاک, دوره (8), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (22-36)

عنوان : ( اثر نانوهیدروکسیآپاتیت بر برخی شاخصهای زیستی در یک خاک آهکی آلوده به کادمیم )

نویسندگان: زهره فرزانگان , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایش حاضر با هدف بررسی تاثیر نانوهیدروکسی‌آپاتیت (nHAP) بر برخی شاخص‌های زیستی خاک و فراهمی کادمیم در یک خاک آهکی آلوده طراحی شد. این پژوهش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح کادمیم (صفر و 40 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک)، دو سطح nHAP (صفر و 1 درصد وزنی خاک) و دو زمان انکوباسیون (14 و 28 روز) بودند. نمک کلرید کادمیم بصورت محلول در سطح خاک بطور یکنواخت پاشیده شد و یک ماه زمان تعادل به خاک داده شد، سپس nHAP در مقادیر صفر و یک درصد وزنی به خاک اضافه گردید. فعالیت آنزیم‌های اوره‌آز، دهیدروژناز و فسفاتاز قلیایی و همچنین تنفس پایه به همراه کادمیم زیست فراهم پس از 14 و 28 روز از اضافه شدن nHAP به خاک مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. کادمیم زیست فراهم در این آزمایش با عصاره‌گیر DTPA استخراج شد. نتایج نشان داد که کاربرد nHAP در خاک آلوده، کادمیم زیست فراهم را 3/2 درصد کاهش داد، فعالیت آنزیم‌ اوره‌آز را 98 درصد افزایش داد اما بر فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی، دهیدروژناز و تنفس پایه بی‌تاثیر بود. بررسی شاخص‌های زیستی در خاک آلوده در زمان‌های 14و 28 روز نشان داد که با گذشت زمان فعالیت آنزیم فسفاتاز روندی صعودی و فعالیت آنزیم‌های اوره‌آز و دهیدروژناز روندی نزولی داشت، اما فعالیت آنزیم فسفاتاز و میزان تنفس پایه تغییر معنی‌داری پیدا نکرد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که گذشت زمان موجب کاهش 7/10 درصدی کادمیم زیست فراهم شد. با توجه به نتایج به­دست آمده می‌توان بیان داشت که nHAP بر شاخص‌های زیستی خاک اثری متفاوت داشت اما بر کادمیم زیست فراهم اثر کاهشی داشت اگرچه مقدار آن قابل ملاحظه نبود.

کلمات کلیدی

فعالیت آنزیمی فلز سنگین ماده اصلاحی نانوذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082190,
author = {فرزانگان, زهره and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and لکزیان, امیر},
title = {اثر نانوهیدروکسیآپاتیت بر برخی شاخصهای زیستی در یک خاک آهکی آلوده به کادمیم},
journal = {تحقیقات کاربردی خاک},
year = {2020},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2423-7116},
pages = {22--36},
numpages = {14},
keywords = {فعالیت آنزیمی فلز سنگین ماده اصلاحی نانوذرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نانوهیدروکسیآپاتیت بر برخی شاخصهای زیستی در یک خاک آهکی آلوده به کادمیم
%A فرزانگان, زهره
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A لکزیان, امیر
%J تحقیقات کاربردی خاک
%@ 2423-7116
%D 2020

[Download]