پژوهش های کاربردی روانشناختی, دوره (سال7), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (237-247)

عنوان : ( مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی و افراد عادی )

نویسندگان: عباس ذبیح زاده , قیصر ملکی , نیره قشنگ , سارا حاتمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: نظریّه ی ذهن یا ذهنی سازی به تواناایی تشخیص و قضاورت در مورد حالتهای ذهنی و هیجانی خود و دیگران اشاره دارد. ایان توانایی بعد حیاتی شناخت اجتماعی است و نقشی عمده در فرایند جامعه پذیری و تعامل با انسانها و گروههای اجتماعی دارد. با توجه به نقص در تعاملات اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی، هدف از این مطالعه مقایسه ی نظریّه ی ذهن در این بیماران با افراد عادی بود. طرح پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه ای بوده که در آن 52 بیمار مبتلا به اختلال های اضطرابی و 52 نفر از نمونه عادی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و در نظر گرفتن ملاک های ورود و خروج انتخاب و با استفاده از آزمون ذهن خوانی از طریق تصویر چشم بارون -کوهن و همکاران (2001) (RMET) مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) نیز برای تحلیل یافته ها استفاده شد. نتایج مبین تفاوت معنادار در توانایی نظریّه ی ذهن افراد مبتلا به اختلاهای اضطرابی و جمعیّت عادی بود. مطابق با این یافته ها افراد مبتلا به اختلال های اضطرابی در نمره ی کلامی آزمون ذهن - خوانی، به طور معناداری عملکرد پایین تری نسبت به افراد عادی دارند. علاوه بر این، هر چند این بیماران در تشخیص حالتهای ذهنی منفی در قیاس با همتایان عادی عملکرد مناسبتری داشتند ، اما در تشخیص حالتهای ذهنی مثبت و خنثی عملکرد پایین-تری نشان دادند . مطابت با نتایج به دست آمده بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی از تواناایی نظریّه ی ذهن کافی در درک وضعت ذهنی و هیجانی دیگران برخوردار نیستند . بنابراین میتوان با ارزیابی و متعاقبا با آموزش این توانایی گام درمانی مؤثری برای بهبود تعاملات اجتماعی این بیماران برداشت.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: اضطراب, ذهنی سازی, نظریّه ذهن Keywords: anxiety, mentalizing, theory of mind
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082191,
author = {عباس ذبیح زاده and قیصر ملکی and قشنگ, نیره and سارا حاتمی},
title = {مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی و افراد عادی},
journal = {پژوهش های کاربردی روانشناختی},
year = {2016},
volume = {سال7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-8126},
pages = {237--247},
numpages = {10},
keywords = {واژه های کلیدی: اضطراب، ذهنی سازی، نظریّه ذهن Keywords: anxiety; mentalizing; theory of mind},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی و افراد عادی
%A عباس ذبیح زاده
%A قیصر ملکی
%A قشنگ, نیره
%A سارا حاتمی
%J پژوهش های کاربردی روانشناختی
%@ 2251-8126
%D 2016

[Download]