علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (11), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (45-58)

عنوان : ( اثر هیومیک اسید و فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو گیاه زینتی شمعدانی (.Plargonium spp) و سینداپسوس (.Scindapsus spp) )

نویسندگان: رسول عباس زاده فاروجی , محمود شور , علی تهرانی فر , بهرام عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیومیک اسید و فولویک اسید ترکیباتی پلیمری، طبیعی و آلی هستند که از منابع مختلف مانند مواد آلی خاک (هوموس)، خاک، پیت، لیگنیت اکسیدشده و زغال‌سنگ به­دست می‌آیند. به‌منظور بررسی تأثیر مواد هیومیک بر ویژگی‌های فیزیولوژیک دو گیاه زینتی شمعدانی (.Plargonium spp) و سینداپسوس (.Scindapdud spp) آزمایشی در محل گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 94-1393 انجام گرفت. این پژوهش به‌‌صورت فاکتوریل 4×4 بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول، هیومیک اسید در چهار سطح (صفر، 2/0، 5/0 و 1 گرم در لیتر) و عامل دوم، فولویک اسید در چهار سطح (صفر، 2/0، 5/0 و 1 گرم در لیتر) بود. نتایج نشان داد که استفاده از هیومیک اسید و فولویک اسید سبب بهبود اکثر ویژگی‌های فیزیولوژیک اندازه­گیری­شده در شمعدانی و سینداپسوس شد. کاربرد هیومیک اسید در غلظت کم، به‌تنهایی توانست ویژگی‌های رشدی گیاه شعمدانی را بهبود بخشد. محتوای کلروفیل و هدایت روزنه­‌ای در گیاه شمعدانی تحت تأثیر کاربرد هیومیک اسید (0/2 و 0/5 گرم در لیتر) به‌صورت کودآبیاری نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. کاربرد توأم هیومیک اسید و فولویک اسید در این گیاه نیز توانست قند محلول در گیاه را نسبت به تیمار شاهد بهبود بخشد؛ علاوه‌بر این، کاربرد توأم دو ماده منجر به کاهش نشت الکترولیت در مقایسه با تیمار شاهد شد. در گیاه سینداپسوس نیز کاربرد هیومیک اسید در بیشترین غلظت مصرفی به‌تنهایی و یا ترکیب با فولویک اسید منجر به بهبود ویژگی‌های مورد بررسی شد. بدین صورت که کاربرد توأم هیومیک اسید و فولویک اسید منجر به افزایش قند محلول و شاخص سبزینگی (SPAD) در این گیاه شد. همچنین، محتوای کلروفیل گیاه به‌هنگام کاربرد 1 گرم در لیتر هیومیک اسید به‌صورت کودآبیاری، در مقایسه با تیمار شاهد، افزایش یافت. این مواد، با بهبود شرایط رشدی، منجر به افزایش رشد در گیاهان می­‌شوند. با توجه به نتایج به‌­دست آمده در این پژوهش، کاربرد کودهای آلی هیومیک اسید و فولویک اسید برای بهبود رشد گیاهان زینتی شمعدانی و سینداپسوس پیشنهاد می­‌شود.

کلمات کلیدی

, کودهای آلی, ویژگی‌های رشدی, محتوای کلروفیل, هدایت روزنه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082220,
author = {عباس زاده فاروجی, رسول and شور, محمود and تهرانی فر, علی and عابدی, بهرام},
title = {اثر هیومیک اسید و فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو گیاه زینتی شمعدانی (.Plargonium spp) و سینداپسوس (.Scindapsus spp)},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2020},
volume = {11},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-9082},
pages = {45--58},
numpages = {13},
keywords = {کودهای آلی، ویژگی‌های رشدی، محتوای کلروفیل، هدایت روزنه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر هیومیک اسید و فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک دو گیاه زینتی شمعدانی (.Plargonium spp) و سینداپسوس (.Scindapsus spp)
%A عباس زاده فاروجی, رسول
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A عابدی, بهرام
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ 2008-9082
%D 2020

[Download]