پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2020-08-17

عنوان : ( ارزیابی آلودگی خاک های منطقه افیولیتی سبزوار )

نویسندگان: حبیب مجیدی , زهرا زمانی فضل آباد , محمدحسین محمودی قرائی , مسعود مینائی , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تمرکز فلزات سنگین در خاکهای منطقهی افیولیتی شمال سبزوار واقع در شمال شرق ایران مورد مطالعه قرار گرفت. از ویژگیهای بارز این گستره افیولیتی وجود گسلهای متعدد و زونهای آلتراسیونی همراه با کانی زایی است. غلظت فلزات سنگین با استفاده از آنالیز ICP-OES در ده نمونه خاک جمع آور ی شده از منطقه مورد مطالعه تعیین شد. همچنین پارامترهای pH ، هدایت الکتریکی (EC) ، ماده آلی (OC) و کربنات کلسیم معادل (CCE) اندازه گیری شدند. غلظت عناصر )حداقل حداکثر( به دست آمده به ترتیب – Ni (141.94 – 1099.34), Cr (144.73 – 539.42), Co (24.65 – 70.63), Cu (33.92 – 96.93), Sb (0.28 - 12.46), Mn (595.67 – 1124.39), Pb (9.19 – 17.13), Zn (31.58 – 75.58), Al (21076.39 – 61120.72) )میلیگرم در کیلوگرم( است. شاخص زمین انباشت (Igeo) و فاکتور غنی سازی (EF) جهت تعیین رده بندی میزان غنی شدگی، منشأ و وضعیت آلودگی خاک محاسبه شد. بر اساس مقادیر میانگین Igeo آلودگی عناصر به ترتیب Ni > Co > Cr > Sb > Cu > Mn > Pb > Zn > Al و بر اساس مقادیر EF میزان غنی شدگی عناصر به ترتیب Ni > Co > Cr > Sb > Cu > Pb > Mn > Zn است. مطالعات ژئوشیمیایی و آماری در این مطالعه نشان داد که هر دو منشأ زمین زاد و انسان زاد )فعالیتهای معدنکاری( در آلودگی خاکها نقش داشته اند .

کلمات کلیدی

, آلودگی خاک, فلزات سنگین, افیولیت, سبزوا ر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082234,
author = {مجیدی, حبیب and زمانی فضل آباد, زهرا and محمودی قرائی, محمدحسین and مینائی, مسعود and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {ارزیابی آلودگی خاک های منطقه افیولیتی سبزوار},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2020},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آلودگی خاک، فلزات سنگین، افیولیت، سبزوا ر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی آلودگی خاک های منطقه افیولیتی سبزوار
%A مجیدی, حبیب
%A زمانی فضل آباد, زهرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مینائی, مسعود
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2020

[Download]