پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2020-08-17

عنوان : ( ارزیابی آلایندگی عناصر سنگین در گردوغبار شهری سروستان، استان فارس )

نویسندگان: امینه دررودی , محمدحسین محمودی قرائی , مسعود مینائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردو غبار یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی شهری است که می تواند منبع فلزات سنگین نیز باشد. مطالعه حاضر به بررسی غلظت چهار عنصر آرسنیک، کادمیوم، کروم و سرب در گردوغبار جوی شهر سروستان از طریق تعیین شاخص های زمین انباشت و فاکتور غنی شدگی و شاخص آلودگی زیست محیطی پرداخته است. نمونه های گردوغبار با استفاده از سینی های شیشه ای در پنج مکان جمع آوری و سپس توسط دستگاه ICP-OES آنالیز شدند. میانگین غلظت عناصر مورد نظر به صورت Cr>Pb>As>Cd است. براساس مقایسه داده ها با دو استاندارد USEPA و UCC تمامی نمونه ها آلوده به کادمیوم و سرب بودند. شاخص زمین انباشت، فاکتور غنی شدگی و شاخص آلودگی که توسط این دو استاندارد تعیین شدند، نشان دادند که بیشترین آلودگی مربوط به عنصر سرب و در محدوده شرق و جنوب شرق منطقه مورد مطالعه می باشد.

کلمات کلیدی

, گردوغبار جوی, سروستان, فلزات سنگین, شاخص زمین انباشت, فاکتور غنی شدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082237,
author = {دررودی, امینه and محمودی قرائی, محمدحسین and مینائی, مسعود},
title = {ارزیابی آلایندگی عناصر سنگین در گردوغبار شهری سروستان، استان فارس},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2020},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {گردوغبار جوی، سروستان، فلزات سنگین، شاخص زمین انباشت، فاکتور غنی شدگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی آلایندگی عناصر سنگین در گردوغبار شهری سروستان، استان فارس
%A دررودی, امینه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مینائی, مسعود
%J پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2020

[Download]