پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (373-385)

عنوان : ( آنالیزبیوانفورماتیکی اثر پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفا S1کازئین شیر انسان بر مهار آنزیم ACEو مقایسه آن با گونه های مختلف پستاندارا )

نویسندگان: حجت اله یامی , مجتبی طهمورث پور , مرجان ازغندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فشارخون بالا یک عامل خطرناک برای بیماریهای قلبی-عروقی از جمله بیماری عروق کرونر قلبو سکته های مغزی محسوب میشود. دربدن انسان سیستمی بانام سیستم رنین-آنژیوتنسین تنظیم فشارخون را برعهده داردکه آنزیم مبدل آنژیوتنسین ACEنقش مهمی در افزایش فشارخون دارد. پپتیدکازئوکینینازپروتئینآلفاS1کازئینشیر مشتقشدهاستودارایخاصیتمهارآنزیمACEوکاهشفشارخونمیباشد.هدف از انجام ایـن پژوهش، شناسائی پروتئین آلفاS1کازئین و پپتیدهای زیستفعال مهارکننده آنزیم ACEدر شیر انسان و همچنین مقایسه آن با چند گونه مختلـف از پستانداران میباشد.جمع آوری داده ژنومی و پروتئینی برای هشت گونه مختلف پستانداران)گاو، گوسفند، شتر، اسب، انسان، گـاومیش و خـوک( از هایسایت مرکز ملی اطلاعات زیستفناوری)NCBI( صورت گرفت و پس از آن پیشبینی پپتیدهای زیست فعال پروتئین آلفاS1کازئین و ساختار سه بعدی آنها با کمک نـرم افزارهـای آنلایـن ACCLUSTERServer،I-TASSERو GalaxyWEBانجـام شـد. شـبیه سـازی بـرهمکنش )داکینـگ( پروتئینهای آلفاs1کازئین و پپتیدهای زیسـت فعـا ل کـازئوکینین بـا آنـریم مهارکننـده آنژیوتنسـین ACEدر درون سـلول بـا اسـتفاده از نـرم افـزار آنلاینClusPro2.0انجام شد.نتایج آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین آلفاS1کازئین شیر انسان با سایر پستانداران نشان داد که شـیر \\\"شـتر \\\"از لحـاظ خواص فیزیکوشیمیائی شبیهترین شیر به انسان است. همچنین در بررسی برهمکنش مولکولی این پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آن درهشـت گونـه مختلف از پستانداران مشخص شد که شیر \\\"شتر\\\"بعد از شیر انسان بیشترین عملکرد در مهار آنزیم ACEو کاهش فشار خـون را دارد. بـا ت وجـه بـه شباهت ساختار این پپتید در پروتئین آلفاS1کازئین شیر انسان و شتر در کنار خاصیت ضدفشار خونی آن میتوان شیر شتر را به عنوان جایگزین مناسب برای شیر انسان در تغذیه و کمک به درمان فشارخون و بیماریهای قلبی بیماری معرفی کرد. همچنین از این پپتید میتوان به عنـوان افزودنـی هـای غذایی فراسودمند و طبیعی، جایگزین مناسب برای داروهای سنتزی ضدفشارخون استفاده کرد

کلمات کلیدی

, آنزیم مبدل آنژیوتنسینACE, برهمکنش مولکولی, پروتئین آلفا s1کازئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082250,
author = {یامی, حجت اله and طهمورث پور, مجتبی and ازغندی, مرجان},
title = {آنالیزبیوانفورماتیکی اثر پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفا S1کازئین شیر انسان بر مهار آنزیم ACEو مقایسه آن با گونه های مختلف پستاندارا},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2020},
volume = {12},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-3106},
pages = {373--385},
numpages = {12},
keywords = {آنزیم مبدل آنژیوتنسینACE، برهمکنش مولکولی، پروتئین آلفا s1کازئین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیزبیوانفورماتیکی اثر پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفا S1کازئین شیر انسان بر مهار آنزیم ACEو مقایسه آن با گونه های مختلف پستاندارا
%A یامی, حجت اله
%A طهمورث پور, مجتبی
%A ازغندی, مرجان
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2020

[Download]