زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (11), شماره (1), سال (2019-8) , صفحات (39-59)

عنوان : ( بررسی علل رمزگردانی و انواع آن در بین دبیران مرد و زن دوزبانه ترکی آذری- فارسی زبان در شهر ارومیه )

نویسندگان: مژگان حبیبی , مجمود الیاسی , محمدرضا پهلوان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل قابل­توجه در حوزه زبان­شناسی اجتماعی و دوزبانگی، پدیده رمزگردانی است. از جوامع بزرگ دوزبانه در ایران می­توان به جامعه دوزبانه­های ترکی آذری-فارسی­زبان اشاره کرد که وقوع این پدیده در میان بسیاری از آنان امری معمول است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی علل عوامل رمزگردانی و انواع آن در میان تعدادی از دبیران دوزبانه ترکی آذری-فارسی­زبان در شهر ارومیه می­باشد. بدین منظور ابتدا داده­های مرتبط با رمزگردانی این دبیران، از طریق مشاهده مستقیم گردآوری شد. این داده­ها پس از آوانگاری، مورد تحلیل قرار گرفت. در پژوهش حاضر، از چارچوب نظری بلوم و گامپرز (1972) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که 15 عامل مختلف در وقوع رمزگردانی در میان این دبیران مؤثر بوده­اند. همچنین مشخص گردید این دبیران دوزبانه در سه بافت اتاق دفتر، جلسات شورای دبیران، و کلاس­های ضمن خدمت، در هنگام گفتگو درباره موضوعات آموزشی و غیرآموزشی از هر دو نوع رمزگردانی (استعاری و موقعیتی) استفاده می­کنند.

کلمات کلیدی

, زبان شناسی اجتماعی, دوزبانگی, رمزگردانی, زبان ترکی آذری, ارومیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082253,
author = {حبیبی, مژگان and مجمود الیاسی and پهلوان نژاد, محمدرضا},
title = {بررسی علل رمزگردانی و انواع آن در بین دبیران مرد و زن دوزبانه ترکی آذری- فارسی زبان در شهر ارومیه},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2019},
volume = {11},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-7233},
pages = {39--59},
numpages = {20},
keywords = {زبان شناسی اجتماعی; دوزبانگی; رمزگردانی; زبان ترکی آذری; ارومیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی علل رمزگردانی و انواع آن در بین دبیران مرد و زن دوزبانه ترکی آذری- فارسی زبان در شهر ارومیه
%A حبیبی, مژگان
%A مجمود الیاسی
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ 2008-7233
%D 2019

[Download]