فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (9), شماره (38), سال (2020-10) , صفحات (1-18)

عنوان : ( بهبود رشد و تحریک مسیر بیوسنتز پلی فنل ها در بادرنجبویه (Melissa officinalis L. ) همزیست با میکوریز آربوسکولار )

نویسندگان: سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش تقاضا برای استفاده از گیاهان دارویی، اهمیت دستیابی به روش‌های موثر جهت توسعه کشت و تولید این گیاهان را بیش از پیش افزایش داده است. همزیستی گیاهان دارویی با میکوریز آربوسکولار می‌تواند با تأثیر بر متابولیسم گیاه، الگوی تولید و تجمع متابولیت‌های ثانویه را تغییر دهد. بادرنجبویه، گیاه دارویی مهمی از خانواده نعناعیان است که از قرون وسطی برای درمان بیماری‌های مختلف استفاده می‌شود. در این مطالعه، تأثیر همزیستی بادرنجبویه با میکوریزهای Glomus mosseae و Glomus intraradices بر رشد، محتوای ترکیبات فنلی و فعالیت برخی آنزیم‌های دخیل در سنتز این ترکیبات بررسی شد. بذرهای بادرنجبویه در خاک حاوی مایه تلقیح قارچ کاشته شدند. بعد از پنج ماه رشد در محیط کنترل شده، علاوه بر شاخص‌های رشد، محتوای فنل، فلاونوئید، اسیدهای فنلی و آنتوسیانین کل و مقدار رزمارینیک اسید، سالویانولیک اسید B و کافئیک اسید، هم‌چنین فعالیت آنزیم‌های فنیل‌آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمینوترانسفراز مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد بادرنجبویه همزیستی موفقیت آمیزی با گونه‌‌های قارچی دارد، هم‌چنین بیشترین درصد ریشه‌های آلوده به میکوریز و بهبود رشد در گیاهان همزیست با G. mosseae مشاهده شد. گیاهان همزیست نسبت به گیاهان شاهد از نظر محتوای پلی‌فنل‌ها و فعالیت آنزیم‌های مورد بررسی افزایش چشمگیری را نشان دادند. براساس نتایج این مطالعه، به‌کارگیری میکوریز در کنار پیشبرد رشد گیاه، می‌تواند هم‌راستا با افزایش فعالیت آنزیم‌های مسئول سنتز پلی‌فنل‌ها، موجب بهبود محتوای این ترکیبات شود. این نتایج اهمیت همزیستی میکوریزایی را در ارتقای ارزش غذایی و دارویی بادرنجبویه تأیید می‌کنند.

کلمات کلیدی

, بادرنجبویه, پلی‌فنل‌ها, ‌میکوریز آربوسکولار, همزیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082322,
author = {صادری, سیده زهره and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی and طیبه رجبیان},
title = {بهبود رشد و تحریک مسیر بیوسنتز پلی فنل ها در بادرنجبویه (Melissa officinalis L. ) همزیست با میکوریز آربوسکولار},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2020},
volume = {9},
number = {38},
month = {October},
issn = {۲۳۲۲-۲۷۲۷},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {بادرنجبویه، پلی‌فنل‌ها، ‌میکوریز آربوسکولار، همزیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود رشد و تحریک مسیر بیوسنتز پلی فنل ها در بادرنجبویه (Melissa officinalis L. ) همزیست با میکوریز آربوسکولار
%A صادری, سیده زهره
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%A طیبه رجبیان
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ ۲۳۲۲-۲۷۲۷
%D 2020

[Download]