مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (10), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (331-343)

عنوان : ( ارائه یک الگوریتم جدید ترکیبی DSMC-Focker Planck برای مدلسازی جریان گاز رقیق در نازل همگرا-واگرا همراه با پلوم )

نویسندگان: امیرمهران مهدوی شهری , احسان روحی گل خطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به معرفی یک روش جدید ترکیبی برای مدلسازی جریان گاز رقیق در هندسه نازل همگرا-واگرا همراه با پلوم پرداخته می‌شود. روش فوکرپلانک (FP) به عنوان یک روش کارا برای مدلسازی جریان‌های رقیق مورد استفاده قرار گرفته است. این روش که بر مبنای تفریبی از معادله بولتزمن است، دارای هزینه محاسباتی پایینی نسبت به سایر روشهای مشابه خود است.با این‌وجود روش FP در پیش بینی موقعیت موج ضربه‌ای دچار خطا می‌شود. روش شبیه‌سازی مستقیم مونت کارلو (DSMC) که یکی از شناخته شده‌ترین روشهای مولکولی برای مدلسازی جریان است، دارای دقت بسیار بالایی است اما این روش دارای هزینه محاسباتی نسبتا بالایی است که این هزینه در اعداد نودسن‌های کم تشدید می‌شود. هدف از این تحقیق، پیداکردن یک روش ترکیبی بهینه برای استفاده همزمان از سرعت حل مناسب محاسباتی روش FP و دقت بالای روش DSMC است. نتایج نشان داد که با استفاده از الگوریتم DSMC در نواحی مانند گلوگاه و ناحیه موج ضربه‌ای، و استفاده از الگوریتم FP در سایر نقاط، می‌توان الگوریتمی ترکیبی بدست آورد که هزینه محاسباتی پایینی داشته و دقتی مشابه DSMC داشته باشد.

کلمات کلیدی

نازل همگرا واگرا؛ الگوریتم DSMC؛ نودسن طول گرادیانی؛ الگوریتم فوکرپلانک؛ الگوریتم ترکیبی؛ گاز رقیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082324,
author = {مهدوی شهری, امیرمهران and روحی گل خطمی, احسان},
title = {ارائه یک الگوریتم جدید ترکیبی DSMC-Focker Planck برای مدلسازی جریان گاز رقیق در نازل همگرا-واگرا همراه با پلوم},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2021},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-9475},
pages = {331--343},
numpages = {12},
keywords = {نازل همگرا واگرا؛ الگوریتم DSMC؛ نودسن طول گرادیانی؛ الگوریتم فوکرپلانک؛ الگوریتم ترکیبی؛ گاز رقیق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه یک الگوریتم جدید ترکیبی DSMC-Focker Planck برای مدلسازی جریان گاز رقیق در نازل همگرا-واگرا همراه با پلوم
%A مهدوی شهری, امیرمهران
%A روحی گل خطمی, احسان
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2021

[Download]