پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (2), شماره (32), سال (2020-5) , صفحات (125-136)

عنوان : ( طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی‌های رایانه‌ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد )

نویسندگان: احمد نظری ترشیزی , زهرا سادات میرزازاده , امیر اکبرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان از زمانی که به دنیا می‌آید با بازی آشنا می‌شود و به وسیله بازی است که خیلی از مهارت‌ها را یاد می‌گیرند و بازی‌ها در دنیای امروزه به شیوه‌های متعددی انجام می‌شود. یکی از شیوه‌های پرطرفدار، بازی‌های ویدئویی است که در این بین سهم بازی‌های ورزشی نیز بسیار پررنگ است. از این رو هدف مقاله این است که مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی‌های رایانه‌ای ورزشی را مشخص کند. ابتدا به وسیله نظریه داده بنیاد و شیوه کدگذاری گلیزر از طریق مصاحبه با 23 نفر از متخصصانی که در این حوزه فعالیت علمی داشته‌اند، دانشجویان تربیت بدنی که سابقه بازی‌‌های آنلاین داشته‌اند و مدیران کلوپ‌های ورزشی کد گذاری انجام شد و 6 مقوله \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"اعتیاد به بازی\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"تصویرسازی ذهنی\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"حس رقابت\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"هیجان\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"، \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"گروه کانون\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" و \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"حس برتری\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" بعنوان دلایل اصلی گرایش جوانان به بازی‌های رایانه‌ای ورزشی به دست آمد. سپس مدل مفهومی رسم شد. برای تائید مدل مفهومی برخواسته از نظریه داده بنیاد، پرسشنامه‌ای طبق نتایج تحقیق ساخته شد و بین افرادی که حداقل یک بار تجریه بازی‌های رایانه‌ای ورزشی را داشتهاند، به شیوه نمونه‌گیری در دسترس به صورت الکترونیکی و حضوری توزیع گردید که در مجموع 120 پرسشنامه جمع آوری و تکمیل گردید. با استفاده از نرم افزار پی ال اس نسخه 3 مدل مفهومی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی، مدل مفهومی را تائید کرد. در نهایت پیرامون مقوله‌های شناسایی شده بحث گردید و یشنهاداتی برای تحقیقات آتی در جهت راهکارهایی برای استفاده مفید و مناسب برای جوانان ارائه شد.

کلمات کلیدی

, جوانان , نظریه داده بنیاد , بازیهای رایانهای ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082366,
author = {نظری ترشیزی, احمد and میرزازاده, زهرا سادات and اکبرزاده, امیر},
title = {طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی‌های رایانه‌ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2020},
volume = {2},
number = {32},
month = {May},
issn = {2345-5551},
pages = {125--136},
numpages = {11},
keywords = {جوانان ، نظریه داده بنیاد ، بازیهای رایانهای ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل مفهومی گرایش جوانان به بازی‌های رایانه‌ای ورزشی با استفاده از نظریه داده بنیاد
%A نظری ترشیزی, احمد
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A اکبرزاده, امیر
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2020

[Download]