آموزه های قرآن و عترت, دوره (1), شماره (1), سال (2020-2) , صفحات (87-104)

عنوان : ( بررسی عوامل اعتقاد مستشرقان به غیر الهی بودن ماهیت وحی الهی )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده , مهدی احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مناقشات مبنایی بین مسلمانان و مستشرقان، ماهیت وحی رسالی، به ویژه در رابطه با پیامبر اسلام است. مستشرقان بر خلاف اغلب مسلمانان، بنا به انگیزه های خاص و پیشفرض های مادیگرایانه ای که در رابطه با ماهیت وحی رسالی دارند، قائل به غیر الهی بودن آن شده اند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی، نخست نظرات مستشرقان را با توجه به عوامل موثر در آنها، در دو دسته الهی و غیر الهی تقسیم کرد و سپس به عوانل دخیل در نظرات انان پرداخته است. عامل انسانی و محیطی - زمانی دو مولفه اصلی دخیل در آراء مستشرقان است که در این مقاله نقد گردیده است. با توجه به اشکالات اصلی دیدگاه مستشرقان از یک سو و بررسی محیط و زمان نزول وحی از سوی دیگر غیر الهی بودن وحی قابل رد خواهد بود. ویژگی های شخصیتی پیامبر و خصوصیات متن قرآن کردیم نیر نافی غیر الهی بودن وحی قلمداد می گردد.

کلمات کلیدی

, مستشرقان, وحی رسالی, نزول, الهی بودن وحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082386,
author = {اسمعیلی زاده, عباس and مهدی احمدی},
title = {بررسی عوامل اعتقاد مستشرقان به غیر الهی بودن ماهیت وحی الهی},
journal = {آموزه های قرآن و عترت},
year = {2020},
volume = {1},
number = {1},
month = {February},
issn = {2676-4652},
pages = {87--104},
numpages = {17},
keywords = {مستشرقان، وحی رسالی، نزول، الهی بودن وحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل اعتقاد مستشرقان به غیر الهی بودن ماهیت وحی الهی
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A مهدی احمدی
%J آموزه های قرآن و عترت
%@ 2676-4652
%D 2020

[Download]