آموزه های قرآن و عترت, دوره (1), شماره (2), سال (2020-6) , صفحات (5-21)

عنوان : ( بررسی تطبیقی عدالت همه صحابه بر اسا آیه 100 سوره توبه )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده , هادی مقنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهل سنت غالبا جایگاهی بسیار والا همچون جایگاه عصمت برای صحابه پیامبر ص قائل اند. در نگاه ایشان صحابی پیامبر، به دلیل درک ظاهری پیامبر اکرم ص از هر گونه خطا و شتباهی مصون بوده اند و برای این ادعای خود آیاتی از قرآن کریم ذکر می کنند. از جمله اینکه تطبیق آیه 100 سوره توبه تمام صحابه را از جمله سابقان می دانند که هم خدا از آن ها راضی است و هم انان از خدا راضی هستند، لذا همه گی عادل اند و در مورد آن ها جرح و تعدیل راه ندارد در قران کریم واژه صحابی با این معنای کنونی بیان نشده و اگر مدح و ثنایی به مسلمین نسبت داده شده مطلق نیست بلکه مشروط به برخی شرایط از جمله ایمان و عمل صالح افراد است نه به صرف صحابی بودن آن ها با توجه به بررسی آیه 100 سوره توبه عدالت همه صحایه اثبات نمی شود.

کلمات کلیدی

, صحابه, عدالت, آیه 100 سوره توبه, مهاجر, انصار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082388,
author = {اسمعیلی زاده, عباس and هادی مقنی},
title = {بررسی تطبیقی عدالت همه صحابه بر اسا آیه 100 سوره توبه},
journal = {آموزه های قرآن و عترت},
year = {2020},
volume = {1},
number = {2},
month = {June},
issn = {2676-4652},
pages = {5--21},
numpages = {16},
keywords = {صحابه، عدالت، آیه 100 سوره توبه، مهاجر، انصار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی عدالت همه صحابه بر اسا آیه 100 سوره توبه
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A هادی مقنی
%J آموزه های قرآن و عترت
%@ 2676-4652
%D 2020

[Download]