مطالعات ترجمه قرآن و حدیث, دوره (6), شماره (12), سال (2020-7) , صفحات (261-288)

عنوان : ( مفهوم شناسی واژه- خرص- و - ظن- و نقد ترجمه های فارسی قرآن کریم )

نویسندگان: جواد نصیری وطن , مهدی جلالی , صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واژه های خرص و ظن از جمله کلماتی هستند که در تعدادی از آیات همنشین ودرمعنا مترادف دانسته شد هاند. پژوهش حاضر بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی معندا ی این دو واژه در قرآن بپردازد، بنابراین با معناشناسی این دو واژه و تحلیل سیاق و بافت آیات قرآن، معنای این دو کلمه تبیین و در نهایت تمایز بین آن دو ارائه م یشود. یافته های تحقیق بیانگر ایدن تخمین و حدس است و در زبان عرب در مورد تخمین خرماهدای » خَرَصَ « است که اصل معنای واژه نخل به کار م یرود. در صیغه مبالغه )خراص( به معنای کسی است که در تخمین خود اقوال مختلف دارد که آن اقوال پایه و اساسی ندارند. مترجمان فارسدی آن را بده معند ای دروغ، گمدان، پنددار، تخمین، بیهوده بافتن، یاوه گویی، بیان کردن نادرست، فراموش کردن سخنان اله دی و تداب نفد شدن، گزافه، افترا، حدس، ب یربط گو معنا کرده اند و بر هرکدام از آن ها )به جد ز تخمدین و حددس( ، همان » ظن « نوعی نقد وجود دارد که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده است و معنای صحیح واژه گمان است و در آیاتی که آن ها با هم آمده اند، در واق ابتدا از عقیده و سدپ از بیدان آن عقیدده سخن گفته شده است

کلمات کلیدی

, خرص, ظن , مترجمان, گمان, تخمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082426,
author = {نصیری وطن, جواد and جلالی, مهدی and اکبری, صاحبعلی},
title = {مفهوم شناسی واژه- خرص- و - ظن- و نقد ترجمه های فارسی قرآن کریم},
journal = {مطالعات ترجمه قرآن و حدیث},
year = {2020},
volume = {6},
number = {12},
month = {July},
issn = {2423-3757},
pages = {261--288},
numpages = {27},
keywords = {خرص- ظن - مترجمان- گمان- تخمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم شناسی واژه- خرص- و - ظن- و نقد ترجمه های فارسی قرآن کریم
%A نصیری وطن, جواد
%A جلالی, مهدی
%A اکبری, صاحبعلی
%J مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
%@ 2423-3757
%D 2020

[Download]