مطالعات زبان و ترجمه, دوره (52), شماره (4), سال (2020-1) , صفحات (29-56)

عنوان : ( تاثیر گفتمان فرهنگی‌سیاسی غالب بر شبکه نشر ادبیات داستنای: مورد پژوهی نتایج تاثیر گفتمان اصلاحات بر شبکه نشر رمان )

نویسندگان: نسرین اشرفی , محمدرضا هاشمی , حسین اکبری , علی خزاعی فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوزة نشر رمان همواره با تغییرات ناشی از تحولات اجتماعی همراه بوده است. مقالة حاضر در پی تحلیل تغییرات بازار نشر رمان بر مبنای تغییرات در ساختارهای سیاسی و اجتماعی اواسط دهة 1370 است. بازة زمانی مدنظر سال‌های 1376 و 1377 شمسی، همزمان با روی کارآمدن دولت اصلاحات است. با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای این پژوهش، از دو چارچوب نظری «نظام‌های چندگانه» ایوِن-زُهَر و «ساختمندی» بابی گیدنز استفاده شده است. برای بررسی تغییرات حوزة نشر رمان در دو بعد تألیف و ترجمه از تحلیل شبکه استفاده شده است. همچنین برای درک عوامل ساختاری و عاملیتی مؤثر بر تغییرات نشر رمان در این دوره با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ناشران، سعی شده است تغییرات این دوره بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ساختار نشر رمان در این دو سال، دچار تغییرات کمّی و کیفی زیادی شده است که در این میان تأثیر ساختاری سیاسی و به‌تبع آن وضعیت در حوزة اجتماعی باعث تقویت یا محدودسازی قدرت کنشگری ناشران و مؤلفان/مترجمان شده است.

کلمات کلیدی

, شبکة نشر, رمان, تحلیل شبکه, اصلاحات, کنشگران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082443,
author = {اشرفی, نسرین and هاشمی, محمدرضا and اکبری, حسین and خزاعی فرید, علی},
title = {تاثیر گفتمان فرهنگی‌سیاسی غالب بر شبکه نشر ادبیات داستنای: مورد پژوهی نتایج تاثیر گفتمان اصلاحات بر شبکه نشر رمان},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2020},
volume = {52},
number = {4},
month = {January},
issn = {2383-2878},
pages = {29--56},
numpages = {27},
keywords = {شبکة نشر، رمان، تحلیل شبکه، اصلاحات، کنشگران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر گفتمان فرهنگی‌سیاسی غالب بر شبکه نشر ادبیات داستنای: مورد پژوهی نتایج تاثیر گفتمان اصلاحات بر شبکه نشر رمان
%A اشرفی, نسرین
%A هاشمی, محمدرضا
%A اکبری, حسین
%A خزاعی فرید, علی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2020

[Download]