تاریخ و فرهنگ, دوره (51), شماره (2), سال (2020-5) , صفحات (175-196)

عنوان : ( نقش ترجمه در انتقال گفتمان مدرنیته به ایران: موردپژوهی آثار طالبوف )

نویسندگان: مریم قدرتی , محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشنفکران عصر مشروطه از جمله اقشاری به شمار می‌روند که در انتقال و ترویج مفاهیم مدرنیته غربی در جامعه ایران نقش مؤثری داشته‌ و بخشی از رسالت خود را از طریق ترجمه آثار فرنگی ایفا کرده‌اند. در باب ویژگی‌های مدرنیته ایرانی، نقش روشنفکران ایرانی در عصر مشروطه در انتقال گفتمان مدرنیته به ایران و اهمیت ترجمه در این باب پژوهش‎‌های مختلف صورت گرفته که بیشتر آن‌ها در حوزه ادبیات تطبیقی بوده است. با توجه به نبود پژوهشی‌ از این دست در حوزه مطالعات ترجمه، پژوهش حاضر برای رفع خلأ مزبور و بررسی کارکرد آگاهی‌بخش ترجمه و نیز ارتباط تنگاتنگ گفتمان روشنفکری و ترجمه در این دوره انجام شده است. در این پژوهش کتابخانه‌ای با رویکرد تحلیل متن از طریق بررسی و تحلیل مهم‌ترین آثار طالبوف تبریزی در چهارچوب مطالعات پسااستعماری، نقش وی در انتقال مؤلفه‌های گفتمان مدرنیته به ایران بررسی و مشخص شده است که گفتمان روشنفکری در دوره مشروطه، گفتمانی برخاسته از ترجمه و ترجمانی فرهنگی از مدرنیته تلقی می‌شود.

کلمات کلیدی

, ترجمه, مدرنیته, قاجاریه, طالبوف تبریزی, ترجمه فرهنگی, مدرنیته‌های پسااستعماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082459,
author = {قدرتی, مریم and هاشمی, محمدرضا},
title = {نقش ترجمه در انتقال گفتمان مدرنیته به ایران: موردپژوهی آثار طالبوف},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2020},
volume = {51},
number = {2},
month = {May},
issn = {2228-706X},
pages = {175--196},
numpages = {21},
keywords = {ترجمه، مدرنیته، قاجاریه، طالبوف تبریزی، ترجمه فرهنگی، مدرنیته‌های پسااستعماری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ترجمه در انتقال گفتمان مدرنیته به ایران: موردپژوهی آثار طالبوف
%A قدرتی, مریم
%A هاشمی, محمدرضا
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2228-706X
%D 2020

[Download]