تعامل انسان و اطلاعات, دوره (6), شماره (3), سال (2020-12) , صفحات (1-16)

عنوان : ( تحلیل موجودیت ها و ویژگی های الگوی مرجع کتابخانه ای ایفلا برای منابع موسیقی سنتی ایران )نمونه موردی تصنیف مرغ سحر( )

نویسندگان: ناهید امیری , نصرت ریاحی نیا , شعله ارسطوپور , محسن حاجی زین العابدینی , داریوش علیمحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هدف این پژوهش تحلیل موجودیتها و ویژگیهای الگوی مرجع کتابخانه ای)ال.آر.ام.( ایفلا برای منابع موسیقایی سنتی ایران)نمونه موردی تصنیف مرغ سحر( است. روش پژوهش: این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و برحسب روش تحلیل محتواست. در این پژوهش کلیه موجودیتهای الگوی ال.آر.ام. ایفلا و ویژگیهای مربوط به آنها از سیاهه وارسی مربوط به گزارش نهایی ایفلا ویرایش آگوست سال 2017 استخراج و با کمک سیاهه انطباق موجودیتهای اف.آر.بی.آر. با موجودیتهای ال.آر.ام برای نمونه موسیقی تبیین شد. هر دو سیاهه که به عنوان ابزار پژوهش مورد استفاده قرار گرفت استاندارد بوده و روایی آن پیش تر سنجیده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 50 اجرای مختلف تصنیف مرغ سحر است. یافته ها: یازده موجودیت الگوی ال.آر.ام. و 37 ویژگی مربوط به این موجودیتها برای یک نمونه موسیقی سنتی ایران مورد تحلیل قرار گرفت. کلیه این ویژگیها به جز ویژگی مقیاس جغرافیایی موجودیت بیان که مربوط به منابع جغرافیایی است برای منابع موسیقایی سنتی ایرانی قابل استفاده است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش به عنوان گام اولیه در بررسی امکانات این الگو برای سازماندهی منابع موسیقایی سنتی ایران، برای شناسایی موجودیت ها و ویژگی های ال.آر.ام. در آثار موسیقایی سنتی ایران قابل استفاده بوده و برای متخصصان سازماندهی اطلاعات و طراحان نظامهای بازیابی اطلاعات موسیقایی در مواجهه با منابع موسیقایی نیز کاربردی است.

کلمات کلیدی

, سازماندهی منابع موسیقایی, بازیابی اطلاعات موسیقایی, الگوی مرجع کتابخانه ای )ال.آر.ام( ایفلا, منابع موسیقایی سنتی ایران, تصنیف مرغ سحر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082470,
author = {ناهید امیری and نصرت ریاحی نیا and ارسطوپور, شعله and محسن حاجی زین العابدینی and داریوش علیمحمدی},
title = {تحلیل موجودیت ها و ویژگی های الگوی مرجع کتابخانه ای ایفلا برای منابع موسیقی سنتی ایران )نمونه موردی تصنیف مرغ سحر(},
journal = {تعامل انسان و اطلاعات},
year = {2020},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-7418},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {سازماندهی منابع موسیقایی، بازیابی اطلاعات موسیقایی، الگوی مرجع کتابخانه ای )ال.آر.ام( ایفلا، منابع موسیقایی سنتی ایران، تصنیف مرغ سحر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل موجودیت ها و ویژگی های الگوی مرجع کتابخانه ای ایفلا برای منابع موسیقی سنتی ایران )نمونه موردی تصنیف مرغ سحر(
%A ناهید امیری
%A نصرت ریاحی نیا
%A ارسطوپور, شعله
%A محسن حاجی زین العابدینی
%A داریوش علیمحمدی
%J تعامل انسان و اطلاعات
%@ 2423-7418
%D 2020

[Download]