مدیریت بهداشت و درمان, دوره (11), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (71-86)

عنوان : ( بررسی تأثیر انواع خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش همانباشتگی یوهانسن - جوسیلیوس )

نویسندگان: ابراهیم قائد , محمدطاهر احمدی شادمهری , مژگان مرادی , محمد صادق محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر در جهت ارتقای سطح تولید و رشد اقتصادی ایران نقش بخش خدمات بهداشتی و درمانی و شاخصهای مربوط به آن است، در این زمینه بررسیهای زیادی انجام شده است ولی تاثیر تفکیک همزمان انواع خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد اقتصادی ایران بررسی صورت نگرفته است. لذا شناخت اثرات شاخصهای بهداشتی و درمانی و نیازهای مربوط به آن، به سیاستگذاران حوزه بهداشت کمک میکند تا بدانند اثر کدام شاخص خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد بیشتر است تا آن را جهت سرمایهگذاری در اولویت قرار دهند. هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر انواع خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد اقتصادی ایران است. روش پژوهش: این مطالعه از لحاظ روش علّی - تحلیلی و از نظر هدف؛ کاربردی بوده و روش جمعآوری اطالعات نیز از نوع اسنادی – کتابخانهای است. برای تحلیل موضوع از الگوی خودتوضیح برداری، روش یوهانسن - جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شد. دادههای بدست آمده با استفاده از نرم افزار Eviews در طی دوره 6931-6911مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.. یافتهها: یافتهها بر اساس ضریب جمله تصحیح خطا، حاکی از آن است که در هر دوره حدود 61/1 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت، تعدیل میشود و میتوان بیان داشت که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای نیروی کار، بهرهوری نیروی کار، نرخ رشد جمعیت، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی و انواع خدمات بهداشتی و درمانی )هزینه و 3/65 ،9/11 ،5/39 ،6/61 ،1/66 ،6/66 ،1/16افزایش باعث ترتیب به(، بیمه نسبت و آموزش هزینه، درمان هزینه، بهداشت 13/1 درصد در رشد اقتصادی میشوند. نتیجهگیری: باتوجه به نتایج بدست آمده از پژوهش، از آنجا که هزینه بهداشت در مقایسه با سایرخدمات بهداشتی و درمانی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد؛ میتواند به برنامهریزان و سیاستگذاران کالن کشور کمک نماید تا نگاه خود را به نحوه تخصیص هزینهها در بخش بهداشت کشور تغییر دهند و بهداشت را نوعی کاالی سرمایهای به حساب آورند و در این زمینه بیشتر سرمایهگذاری کنند تا باعث رشد اقتصادی و توسعه کشور درآینده شود.

کلمات کلیدی

, خدمات بهداشتی و درمانی, رشد اقتصادی, تصحیح خطا, روش یوهانسن - جوسیلیوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082493,
author = {قائد, ابراهیم and احمدی شادمهری, محمدطاهر and مژگان مرادی and محمدی, محمد صادق},
title = {بررسی تأثیر انواع خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش همانباشتگی یوهانسن - جوسیلیوس},
journal = {مدیریت بهداشت و درمان},
year = {2020},
volume = {11},
number = {1},
month = {June},
issn = {2476-3012},
pages = {71--86},
numpages = {15},
keywords = {خدمات بهداشتی و درمانی، رشد اقتصادی، تصحیح خطا، روش یوهانسن - جوسیلیوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر انواع خدمات بهداشتی و درمانی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش همانباشتگی یوهانسن - جوسیلیوس
%A قائد, ابراهیم
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A مژگان مرادی
%A محمدی, محمد صادق
%J مدیریت بهداشت و درمان
%@ 2476-3012
%D 2020

[Download]