شیلات, دوره (65), شماره (3), سال (2012-10) , صفحات (271-282)

عنوان : ( بررسی اثر مواجهه با مس و کادمیوم بر شاخص‎های بیوشیمیایی پلاسما و کبد بچه فیل ماهی (Huso huso) )

نویسندگان: سعید زاهدی , علیرضا میرواقفی , باقر مجازی امیری , غلامرضا رفیعی , مهدی هدایتی , چنگیز مخدومی , موسی زارعی دنگسرکی , سعید مهدوی صاحبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثر غلظت انفرادی و تحت کشنده مس و کادمیوم بر شاخصهای بیوشیمیایی پلاسمای خون و کبد بچه فیل ماهی (Huso huso) بوده است. بدین منظور، در خرداد سال 1387، تعداد 54 عدد بچه ماهی (4 ماهه با وزن متوسط 6.8±55.4 گرم) به ترتیب، در معرض غلظتهای تحت کشنده 20 و 300 میکروگرم بر لیتر مس و کادمیوم در سیستم آزمایشی نیمه ثابت به مدت 14 روز قرار گرفته و اثر غلظتهای مذکور بر شاخصهای بیوشیمیایی مورد نظر، در روز پایانی آزمایش مورد اندازه گیری قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، سطوح گلوکز، پروتئین کل و تری گلیسیرید پلاسما و همچنین پروتئین کبدی در ماهیان تحت تیمارهای آزمایشی در روز نمونه برداری فاقد هرگونه اختلاف معنی دار در مقایسه با ماهیان تیمار شاهد بود. از طرفی، مواجهه با فلزات مذکور، باعث تغییرات معنی دار مقادیر هورمون تیروئیدی تری یودوتیرونین (T3) پلاسما در هر دو تیمار آزمایشی گردید (p<0.05) ولی چنین تغییرات معنی داری برای هورمون تیروکسین (T4) مشاهده نشد. در مقابل، فقط مواجهه با غلظت تحت کشنده مس، باعث افزایش شدید و معنی دار هورمون کورتیزول پلاسما گردید (p<0.05). نتایج حاصل از آزمایش نشاندهنده فقدان هرگونه اختلاف آماری معنی دار بین تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد در میزان فعالیت آنزیم کاتالاز ((CAT و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) کبد می باشد. اما تغییرات معنی داری در میزان فعالیت SOD بین دو تیمار فلزی مشاهده شد. نتایج حاصله از این مطالعه به خوبی نشان داد که غلظتهای تحت کشنده مس و کادمیوم بر بچه فیل ماهی اثرگذار بوده اند و همچنین، تغییرات هورمونی می تواند به عنوان نشانگرهای مناسبی در بررسی مواجهه فیل ماهی با فلز مس در آب شیرین پیشنهاد گردند.

کلمات کلیدی

, مس, کادمیوم, شاخصهای بیوشیومیایی, فیل ماهی (Huso huso)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082516,
author = {زاهدی, سعید and علیرضا میرواقفی and باقر مجازی امیری and غلامرضا رفیعی and مهدی هدایتی and چنگیز مخدومی and موسی زارعی دنگسرکی and سعید مهدوی صاحبی},
title = {بررسی اثر مواجهه با مس و کادمیوم بر شاخص‎های بیوشیمیایی پلاسما و کبد بچه فیل ماهی (Huso huso)},
journal = {شیلات},
year = {2012},
volume = {65},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-5729},
pages = {271--282},
numpages = {11},
keywords = {مس، کادمیوم، شاخصهای بیوشیومیایی، فیل ماهی (Huso huso)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مواجهه با مس و کادمیوم بر شاخص‎های بیوشیمیایی پلاسما و کبد بچه فیل ماهی (Huso huso)
%A زاهدی, سعید
%A علیرضا میرواقفی
%A باقر مجازی امیری
%A غلامرضا رفیعی
%A مهدی هدایتی
%A چنگیز مخدومی
%A موسی زارعی دنگسرکی
%A سعید مهدوی صاحبی
%J شیلات
%@ 2008-5729
%D 2012

[Download]