جغرافیای سیاسی, دوره (4), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (1-32)

عنوان : ( تحلیل تنگناهای هیدروپلیتیک ترکمنستان در رابطه با همسایگان )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , ملیحه اخباری , ندا چاره ئی , نجمه محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشورهایی که از حیث منابع تأمین آب در رابطه با همسایگان (بالا­دست­) خود از موقعیت فرودستی برخوردارند، اغلب منفعلانه عمل می‌کنند؛ به‏ویژه چنانچه نتوانند نظر مساعد همسایگان (در حوضۀ آبریز مشترک) را با خواست خود جلب و همراه سازند، با این همسایه­ها دچار چالش و نزاع خواهند شد. عکس این موضوع هم صادق است؛ آنجایی که گاها،ً کشورهای بالادست از این موقعیت به‎عنوان ابزاری سیاسی جهت فشار بر رقیب و امتیازگیری بیشتر بهره‌‌برداری می­نمایند. این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع معتبر، به دنبال بررسی و تحلیل تنگناهای هیدروپلیتیک ترکمنستان در رابطه با همسایگان است. مفروض مقاله این است که موقعیت جغرافیایی و وضعیت هیدروپلیتیک ترکمنستان از حیث تامین منابع آب به‏گونه‌ای است که این کشور با همسایگان خود در این زمینه، چالش‌های اساسی خواهد داشت. یافته­های پژوهش نشان می­دهد ترکمنستان نسبت به اغلب همسایگان در موقعیت فرودستی قرار دارد. این مسئله به‏صورت بالقوه(از ناحیه ایران) و بالفعل(از ناحیه افغانستان و چهار جمهوری آسیای‏مرکزی) برای ترکمنستان ایجادکنندۀ زمینه­های بروز چالش‌ هیدروپلیتیک برای این کشور در رابطه با همسایگان خواهد بود. ضمن اینکه تاثیرگذاری برخی متغیرها همچون تغییر اقلیم و تداوم خشکسالی‌ها، افزایش نسبت شهرنشینی و تغییر سبک زندگی و به تبع آن افزایش شدید مصرف آب و ضرورت تولید برخی محصولات کشاورزی استراتژیک، به‏طورقطع در آینده‌ای نزدیک، موجب تشدید بحران هیدروپلیتیک بین ترکمنستان و همسایگان خواهد بود.

کلمات کلیدی

ترکمنستان هیدروپلیتیک آسیای‏ مرکزی ایران رودهای مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082537,
author = {زرقانی, سیدهادی and اخباری, ملیحه and چاره ئی, ندا and محمودی, نجمه},
title = {تحلیل تنگناهای هیدروپلیتیک ترکمنستان در رابطه با همسایگان},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2019},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {2476-3136},
pages = {1--32},
numpages = {31},
keywords = {ترکمنستان هیدروپلیتیک آسیای‏ مرکزی ایران رودهای مرزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تنگناهای هیدروپلیتیک ترکمنستان در رابطه با همسایگان
%A زرقانی, سیدهادی
%A اخباری, ملیحه
%A چاره ئی, ندا
%A محمودی, نجمه
%J جغرافیای سیاسی
%@ 2476-3136
%D 2019

[Download]