دامپزشک, دوره (96), شماره (96), سال (2019-3) , صفحات (54-57)

عنوان : ( بررسی اثرات سطوحپروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: سجاد مرادی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمدرضا راجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترئونین سومین اسید امینه محدود کننده در جیره های بر پایه ذررت- سویا برای جوجه های گوشتی می باشد.هدف بررسی اثرات سطح پروتئین قابل هضم در جیره آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی می باشد.

کلمات کلیدی

, پروتئین قابل هضم, ترئونین قابل هضم, جوجه , گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082572,
author = {مرادی, سجاد and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and راجی, احمدرضا},
title = {بررسی اثرات سطوحپروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی},
journal = {دامپزشک},
year = {2019},
volume = {96},
number = {96},
month = {March},
issn = {1029-6085},
pages = {54--57},
numpages = {3},
keywords = {پروتئین قابل هضم- ترئونین قابل هضم- جوجه -گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات سطوحپروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A مرادی, سجاد
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A راجی, احمدرضا
%J دامپزشک
%@ 1029-6085
%D 2019

[Download]