دامپزشک, دوره (-), شماره (96), سال (2019-3) , صفحات (42-45)

عنوان : ( بررسی اثرات سطوح پروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی )

نویسندگان: سجاد مرادی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمدرضا راجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر سطوحمختلف پروتئین و ترئونین قابل هضم در دوره آغازین در جوجههای گوشتی بر ریخت شناسی روده کوچک بررسی گردید.

کلمات کلیدی

, پروتئین قابل هضم, ترئونین قابل هضم, دوره آغازین, جوجه گوشتی, ریخت شناسی, روده کوچک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082582,
author = {مرادی, سجاد and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and راجی, احمدرضا},
title = {بررسی اثرات سطوح پروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی},
journal = {دامپزشک},
year = {2019},
volume = {-},
number = {96},
month = {March},
issn = {1029-6085},
pages = {42--45},
numpages = {3},
keywords = {پروتئین قابل هضم- ترئونین قابل هضم- دوره آغازین- جوجه گوشتی- ریخت شناسی- روده کوچک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات سطوح پروتئین و تروئونین قابل هضم در جیره غذایی آغازین بر ریخت شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی
%A مرادی, سجاد
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A راجی, احمدرضا
%J دامپزشک
%@ 1029-6085
%D 2019

[Download]