زمین شناسی نفت ایران, دوره (9), شماره (17), سال (2019-9) , صفحات (62-75)

عنوان : ( بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه، چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد )

نویسندگان: محمد حدادی , محمد وحیدی نیا , محمدحسین محمودی قرائی , میثم شفیعی اردستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه سازند سورگاه در چاه ماله کوه و سرکان، در جنوب باختری خر مآباد بر اساس مد لهای حوادث زیستی موردمطالع ه دقیق قرارگرفته است. سازند سورگاه در چاه شماره یک ماله کوه و سرکان به ترتیب 82 و 46 متر ضخامت دارد و از پایین بر روی آهکهای سروک و از بالا نیز سازند آهکی ایلام بر روی سازند سورگاه قرارگرفته است. لیتولوژی غالب در دو چاه مذکور از شیل، شیل آهکی بام یان لایههایی از سنگ آهک به همراه گلاکونیت و پیریت تشکی لشده است. در این دو برش دو مرز زمانی تورونین - کنیاسین و کنیاسین-سانتونین در داخل زون زیستی Dicarinella concavata Interval Zone شناسایی گردید که بر اساس FODs گون ههای روزن بران شناور Dicarinella concavata و Globotruncana lapparenti مرز زمانی تورونین- کنیاسین تعیی نشده است. همچنین بر اساس FODs گون ههایی از روزن بران شناور به نامهای Dicarinella asymetrica و Globotruncana linneiana (Pill Box Like) م رز زمانی کنیاسین-سانتونین در سازند مورد مطالع ه شناسایی گردید. حوا دث زیستی شناس اییشده در اطراف مرز زمانی تورونین- کنیاسین در تطابق کامل با مدل کوچونی و سیلوا و در اطراف مرز زمانی کنیاسین- سانتونین قاب لمقایسه با مدل لامولدا است .

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی زاگرس, سازند سورگاه, روزن بران شناور, حوادث زیستی, قاعده زمانی کنیاسین و سانتونین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082585,
author = {حدادی, محمد and وحیدی نیا, محمد and محمودی قرائی, محمدحسین and شفیعی اردستانی, میثم},
title = {بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه، چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد},
journal = {زمین شناسی نفت ایران},
year = {2019},
volume = {9},
number = {17},
month = {September},
issn = {2251-8738},
pages = {62--75},
numpages = {13},
keywords = {حوضه رسوبی زاگرس، سازند سورگاه، روزن بران شناور، حوادث زیستی، قاعده زمانی کنیاسین و سانتونین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حوادث زیستی قاعده های زمانی کنیاسین و سانتونین سازند سورگاه، چاه ماله کوه و سرکان، جنوب باختری خرم آباد
%A حدادی, محمد
%A وحیدی نیا, محمد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A شفیعی اردستانی, میثم
%J زمین شناسی نفت ایران
%@ 2251-8738
%D 2019

[Download]