علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (3), سال (2008-9) , صفحات (52-64)

عنوان : ( تعیین مهم ترین جزء عملکرد دانه گندم در تاریخ های کاشت مختلف )

نویسندگان: منصوره احمدی , بهنام کامکار , افشین سلطانی , ابراهیم زینالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم زاگرس و کوه دشت آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار با پنج تاریخ کاشت (23 آذر، 30 دی، 1 اسفند، 29 اسفند و 27 فروردین) طراحی گردید. در این تحقیق، عملکرد دانه در بوته به عنوان تابعی از تعداد دانه در بوته و میانگین تعداد دانه در بوته و تعداد دانه در بوته به عنوان تابعی از تعداد سنبله در بوته، تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد گلچه در سنبلچه در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از رابطه اونتوژنی مورد بررسی و ضرایب تجزیه علیت نشان داد که رقم و تاریخ کاشت بر مهمترین جزء تعیین کننده تعداد دانه در بوته موثر هستند. نتایج نشان داد که ارقام ماهیتا در پاسخ به تاریخ کاشت در صفاتی نظیر مهمترین جزء تعیین کننده عملکرد دانه در بوته، بروز اثرات جبرانی بین اجزای عملکرد به ویژه تعداد دانه و وزن دانه و مهمترین جزء تعیین کننده تعداد دانه در بوته با هم تفاوت دارند، به نحوی که در رقم کوهدشت و در تاریخ های کاشت مورد بررسی تعداد دانه در بوته از اهمیت بیشتری در مقایسه با متوسط وزن دانه در تعیین عملکرد دانه در بوته برخوردار بود و از بین سه جزء تعیین کننده تعداد دانه در بوته نیز تعداد سنبلچه در سنبله بیشترین تاثیر را داشت، اما در رقم زاگرس در تاریخ کاشت های مختلف نتایج متنوعی از لحاظ اهمیت تعداد دانه در بوته یا متوسط وزن دانه در تعیین عملکرد نهایی دانه در بوته مشاهده شد، اما نظیر کوهدشت تعداد سنبلچه در سنبله مهمترین جزء تعیین کننده تعداد دانه در سنبله بود.

کلمات کلیدی

, گندم , تاریخ کاشت , تجزیه علیت , اجزاء عملکرد Wheat; Sowing date; Path analysis; Yield components
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082587,
author = {منصوره احمدی and کامکار, بهنام and افشین سلطانی and ابراهیم زینالی},
title = {تعیین مهم ترین جزء عملکرد دانه گندم در تاریخ های کاشت مختلف},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2008},
volume = {15},
number = {3},
month = {September},
issn = {1028-3099},
pages = {52--64},
numpages = {12},
keywords = {گندم ، تاریخ کاشت ، تجزیه علیت ، اجزاء عملکرد Wheat; Sowing date; Path analysis; Yield components},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مهم ترین جزء عملکرد دانه گندم در تاریخ های کاشت مختلف
%A منصوره احمدی
%A کامکار, بهنام
%A افشین سلطانی
%A ابراهیم زینالی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2008

[Download]