نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری، توسعه پایدار و شهرهای آینده , 2020-11-18

عنوان : ( صنعت چرم در حاشیه کشفرود و تاثیرات آن بر جوندگان، راهکارهای کنترل و دستیابی به توسعه پایدار )

نویسندگان: فریده برات زاده پوستچی , فاطمه طباطبائی یزدی , آوا حیدری , زهرا موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متاسفانه صنعت دباغی یکی از مهم ترین آلایند هها در سراسر جهان به دلیل ماهیت پیچیده ی فاضاب آ نها محسوب م یشود. در طول فرایند تولید چرم، انواع مواد شیمیایی با حجم زیادی از آب برای تبدیل پوست خام به محصولات چرمی تولید می شود که سبب ایجاد فاضلاب هایی با دوام بالا که منبع آلودگی محیط زیست هستند نیز می شود. از آنجا که سالانه مقدار زیادی از پساب های شهرک صنعتی چرمشهر قزقان مشهد به بستر آبی فصلی کشف رود تخلیه م یشود مشکلات زیست محیطی در آن بروز پیدا کرده و آبیاری گیاهان با فاضاب شهرک صنعتی چرمشهر و انباشت آن در بافت های گیاهی و مصرف علوفه آلوده توسط دام فلزات سنگین را وارد چرخه غذایی می کند و عاوه بر تأثیر بر روی دام، سبب تاثیراتی بر جوندگان منطقه و به سبب آن روی پرندگان شکاری که از جونده تغذیه م یکنند و در نهایت واردچرخ هی غذایی شده و به مرور تأثیرات آن در انسان هم ظاهر می شود. تجزیه و تحلیل شیمیایی خاک، هوا و آب اطلاعاتی در مورد غلظت ترکیبات خاص در محیط ارائه م یدهد. با این وجود، این تجزیه و تحلی لها به تنهایی برای ارزیابی دست ر سپذیری و میزان سمیت و آسیب های بالقوه آلاینده های فلزی به حیات وحش و انسان ها مناسب نیستند. بنابراین مطالعه ی انباشت فلزات سنگین در بافت حیواناتی که در محیط های آلوده زندگی م یکنند به عنوان نشانگرهای زیستی ) Bioindicator ( مناسب م یباشد. جوندگان نسبت به آلودگی های محیط زیستی به خصوص آلودگی فلزات سنگین بسیار حساس اند و م یتوانند به عنوان شاخص زیستی در مناطق آلوده مورد بررسی قرار گیرند. در این مطالعه اثرات کروم ناشی از صنعت چرم بر محیط زیست و همچنین اثرات آن در باف تهای کبد، کلیه، ریه و بیضه ی جوند هی جرد لیبی ناشی از صنعت چرمشهر قزقان مشهد بررسی گردید. جوند هی جرد لیبی با توجه به وابستگی زیستگاهی و تغذیه ای زیاد به زیستگاهش، جهت پایش بسیار مفید بوده و م یتواند ب هعنوان پایش های سطح آلودگی در مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, کروم, صنعت چرم, جونده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082616,
author = {برات زاده پوستچی, فریده and طباطبائی یزدی, فاطمه and حیدری, آوا and موسوی, زهرا},
title = {صنعت چرم در حاشیه کشفرود و تاثیرات آن بر جوندگان، راهکارهای کنترل و دستیابی به توسعه پایدار},
booktitle = {نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری، توسعه پایدار و شهرهای آینده},
year = {2020},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کروم، صنعت چرم، جونده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T صنعت چرم در حاشیه کشفرود و تاثیرات آن بر جوندگان، راهکارهای کنترل و دستیابی به توسعه پایدار
%A برات زاده پوستچی, فریده
%A طباطبائی یزدی, فاطمه
%A حیدری, آوا
%A موسوی, زهرا
%J نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری، توسعه پایدار و شهرهای آینده
%D 2020

[Download]