صنایع چوب و کاغذ ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2018-7) , صفحات (153-162)

عنوان : ( طراحی فیلم‌های بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی‌لاکتیک اسید حاوی ترکیبات زیست فعال )

نویسندگان: محمد رضا رضایی گلستانی , علی خنجری , علی میثاقی , افشین آخوندزاده بستی , علی عبدالخانی , سمیرا فیاض‌فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیستتخریبپذیری و فعالیت ضد میکروبی مواد بستهبندی مواد غذایی از مهمترین پارامترهای صنایع مدرن بستهبندی مواد غذایی به شمار میآیند. برای توسعه و ارتقاء فیلمهای پلی لاکتیک اسید به کامپوزیتهای ضد باکتریایی، غلظتهای مختلف اسانس آویشن شیرازی و یا عصاره اتانولی برهموم به کمک روش قالبریزی به پلیمر اضافه گردیدند. فعالیت ضدمیکروبی کامپوزیتهای حاصل با کمک روش انتشار دیسک علیه چهار پاتوژن رایج غذازاد موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فیلمهای طراحیشده بهطور مؤثر علیه همه باکتریهای مورد آزمایش عمل کردند و کامپوزیتهای حاوی اسانس آویشن شیرازی ظرفیت مناسبی برای محدود کردن رشد باکتریهای بیماریزای مواد غذایی از خود به نمایش گذاشتند. همچنین اضافه شدن عصاره برهموم به فیلمهای حاوی اسانس آویشن ویژگیهای ضد باکتریایی فیلمها را کمتر از انتظار افزایش داد که احتمالاً طبیعت آبگریزی با آبدوستی اجزاء تشکیلدهنده فیلمهای فعال تولیدشده نقش مهمی در بروز این نتایج داشته است. بر اساس نتایج این مطالعه و سایر مطالعات مشابه، پلیمر زیستتخریبپذیر پلی لاکتیک اسید میتواند بهعنوان یک پلیمر پایه مطلوب برای طراحی و توسعه فیلمهای ضد میکروبی نوین مخصوصاً در ترکیب با اسانسهای ضدمیکروبی گیاهی مطرح باشد.

کلمات کلیدی

, پلی لاکتیک اسید, فیلم بسته بندی, ضدمیکروبی, مواد غذایی, ترکیب زیست فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082618,
author = {رضایی گلستانی, محمد رضا and علی خنجری and علی میثاقی and افشین آخوندزاده بستی and علی عبدالخانی and سمیرا فیاض‌فر},
title = {طراحی فیلم‌های بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی‌لاکتیک اسید حاوی ترکیبات زیست فعال},
journal = {صنایع چوب و کاغذ ایران},
year = {2018},
volume = {2},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-9066},
pages = {153--162},
numpages = {9},
keywords = {پلی لاکتیک اسید، فیلم بسته بندی، ضدمیکروبی، مواد غذایی، ترکیب زیست فعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی فیلم‌های بسته بندی ضد میکروبی زیست تخریب پذیر بر پایه پلی‌لاکتیک اسید حاوی ترکیبات زیست فعال
%A رضایی گلستانی, محمد رضا
%A علی خنجری
%A علی میثاقی
%A افشین آخوندزاده بستی
%A علی عبدالخانی
%A سمیرا فیاض‌فر
%J صنایع چوب و کاغذ ایران
%@ 2008-9066
%D 2018

[Download]