تعامل انسان و اطلاعات, دوره (6), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (32-47)

عنوان : ( پدیدارنگاری قدرت فناوری در ارتباطات بین فردی اعضای هیات علمی )

نویسندگان: حسین خالقی , محمد مهرآیین , شمس الدین ناظمی , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: سرعت زیاد پیشرفت های فناوری و تغییر شکل آن، مثل فیلی در تاریکی شده است که افراد سازمان نسبت به آن ادراک و برداشت های مختلفی دارند. از آنجا که افراد در درون سازمان بر مبنای ادراک خود از واقعیت عمل می کنند ، کشف و توصیف ادراک و برداشت افراد از قدرت فناوری ، می تواند در ارتباطات بین فردی کارکنان موثر واقع شود. هدف پژوهش حاضر، توصیف عمیق تجارب و دریافت های متکثر اعضای هیات علمی یک دانشگاه از پدیده قدرت فناوری در ارتباطات بین فردی میباشد تا مدیران و کارکنان ر ا با نگرش های جدید و متفاوت نسبت به فناوری و نفو ذ و سلطه آن آشنا کند. روش پژوهش: رویکرد پژوهش در این تحقیق، کیفی بوده و بر پایه راهبرد پدیدارنگاری برای نیل به درکی عمیق از آگاهی های جمعی نزد افراد مورد مطالعه، انجام گرفته است. مشارکت کنندگان شامل سیزده عضو هیات علمی دانشگاه بودند که از طریق نمونه گیری بیشینه تنوع تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. با مصاحبه های نیمه ساختاریافته باز و تحلیل آ نها 6 طبقه توصیفی، در سه سطح فرد، سازمان و جامعه به دست آمد. یافته ها: در سطح فرد دو شیوه درک شامل مفهوم مبتنی بر انزوای فردی )کمباری عاطفی روابط، بی اعتمادی( و رفتارهای دورویی )تلوونن رفتاری و خودپایشی(، در سطح سازمان سه طبقه شبکه های اجتماعی، ارتباطات پایشی )اقتدار موافو،، سلطه کنترل در روابط سازمانی( و تضعیف نقش انسان، در سطح جامعه یک طبقه شامل فرهنگ رفتارهای فخرفروشانه پدید آمد. در ادامه طبقات توصیفی به دست آمده در قالب ساختار بزرگتری، فضای نتیجه را رقم زدند تا بدین طریق شیوه های متفاوت تجربه پدیده مرتبط گردیده و تصویری کاملتر و چندبعدی را از مفاهیم متفاوت افراد تحت مطالعه ارائه دهند. نتیجه گیری: یافته های تحقیق می تواند در فهم بهتر آگاهی های جمعی نسبت به قدرت فناوری در نزد گروه خاصی از افراد مفید واقع شود و مدیریت سازمان ر ا در برخورد با آن مهیاتر سازد.

کلمات کلیدی

قدرت فناوری؛ ادراک؛ ارتباطات سازمانی؛ پدیدارنگاری؛ اعضای هیات علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082632,
author = {خالقی, حسین and مهرآیین, محمد and ناظمی, شمس الدین and ملک زاده, غلامرضا},
title = {پدیدارنگاری قدرت فناوری در ارتباطات بین فردی اعضای هیات علمی},
journal = {تعامل انسان و اطلاعات},
year = {2019},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۴۲۳-۷۴۱۸},
pages = {32--47},
numpages = {15},
keywords = {قدرت فناوری؛ ادراک؛ ارتباطات سازمانی؛ پدیدارنگاری؛ اعضای هیات علمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پدیدارنگاری قدرت فناوری در ارتباطات بین فردی اعضای هیات علمی
%A خالقی, حسین
%A مهرآیین, محمد
%A ناظمی, شمس الدین
%A ملک زاده, غلامرضا
%J تعامل انسان و اطلاعات
%@ ۲۴۲۳-۷۴۱۸
%D 2019

[Download]