اقتصاد کشاورزی, Volume (14), No (1), Year (2020-5) , Pages (51-93)

Title : ( تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر مولفه‌های توسعه پایدار روستایی: به کارگیری رهیافت رگرسیون جورسازی براساس نمره تمایل و الگوریتم بوت استرپ )

Authors: Alireza Sani Heidary , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Naser Shahnoushi froshani , Mahmood Sabouhi Sabouni ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

امروزه توسعه پایدار روستایی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، به‌عنوان اصلی‌ترین رهیافت اقتصادی، کاهش فقر، بهبود سطح زندگی و حفظ محیط زیست در نظر گرفته می‌شود. بنابراین استفاده از ابزارهای مناسب جهت نیل به اهداف توسعه پایدار در نواحی روستایی بسیار اهمیت داشته که طی چند دهه‌ی اخیر، اعتبارات خرد به عنوان یک ابزار کارآمد در توسعه پایدار روستایی مطرح شده است. از اینرو، هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که اثرگذاری اعتبارات خرد بر شاخص‌های پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیست خانوارهای روستایی چگونه خواهد بود؟ لذا برای پاسخ به این سوال، 309 پرسشنامه از خانوار روستاهای شهرستان تربت‌جام تکمیل و از ترکیب رهیافت رگرسیون جورسازی براساس نمره تمایل و الگوریتم بوت‌استرپ استفاده شده است. نتایج نشان داد اثر اعتبارات خرد بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مثبت و بر شاخص ‌محیط‌زیست منفی است و برای هریک از نتایج، دامنه اطمینان برآورد شده که اعتبار نتایج را افزایش می‌دهد. همچنین، یافته‌های تحلیل حساسیت محدوده‌ای رزنبام نشان داد که حساسیت نتایج شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی حتی با افزایش 4 برابری در عوامل مشاهده‌نشده هنوز شایان توجه هستند. همچنین، احتمال بروز تفاضلی گروه تیمار به علت عوامل مشاهده‌نشده باید تا 2/3 افزایش یابد تا اثر اعتبارات خرد بر شاخص محیط‌زیست تغییر کند. در نهایت، با توجه به اهمیت اعتبارات خرد در جوامع روستایی به دلیل فرآیند توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و همچنین کاهش اثرات منفی آن بر محیط‌زیست پیشنهاد می‌شود که دولت باید از نهادهای تامین مالی خرد حمایت کند و برای گسترش اعتبارات خرد یک چارچوب قانونی و محیطی دوستانه را فراهم نماید

Keywords

اعتبارات خرد ابعاد توسعه پایدار بوت‌استرپ تحلیل حساسیت جورسازی براساس نمره تمایل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082652,
author = {Sani Heidary, Alireza and Daneshvar Kakhki, Mahmoud and Shahnoushi Froshani, Naser and Sabouhi Sabouni, Mahmood},
title = {تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر مولفه‌های توسعه پایدار روستایی: به کارگیری رهیافت رگرسیون جورسازی براساس نمره تمایل و الگوریتم بوت استرپ},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2020},
volume = {14},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-5524},
pages = {51--93},
numpages = {42},
keywords = {اعتبارات خرد ابعاد توسعه پایدار بوت‌استرپ تحلیل حساسیت جورسازی براساس نمره تمایل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر مولفه‌های توسعه پایدار روستایی: به کارگیری رهیافت رگرسیون جورسازی براساس نمره تمایل و الگوریتم بوت استرپ
%A Sani Heidary, Alireza
%A Daneshvar Kakhki, Mahmoud
%A Shahnoushi Froshani, Naser
%A Sabouhi Sabouni, Mahmood
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2020

[Download]