حدیث پژوهی, دوره (12), شماره (24), سال (2020-12) , صفحات (247-266)

عنوان : ( زهدگرایی نزد اصحاب حدیث متقدم و متاخر بازخوانی - کتاب الزهد - ابن مبارک و احمد بن حنبل )

نویسندگان: غلامرضا رئیسیان , علی مهمان نواز , مرتضی سلمان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصحاب حدیث به مثابه مکتبی تمامیت طلب در تمامی حوزه های علوم دینی، در زمینه زهد نیز آثار قابل توجهی برجای گذاشت. عرصه زهدپژوهی نزد ایشان با توجه به گرایش های دوگانه متقدّمان و متأخّران، تبلور متفاوتی از حدیث پژوهی را رقم زده است. اگرچه موضوع زهد در قالب نگاشته ای حدیثی توسط ابن مبارک و ابن حنبل مورد بررسی قرار گرفته اما جریان های اثرگذار بر آنها و همچنین مبانی متفاوت حدیثی این دو، درکی دوگانه را از مفهوم زهد حاصل آورده است. وجود مکتب فکری اصحاب حدیث و پدیداری خوانش-های گوناگون حدیث و به تبع اثرگذاری بر دو محدّث مورد بحث در زمینه زهد نیز شایان توجه است. در این بین، داستان سراییِ قصّاص نیز در تصویرسازی از زهد بی تأثیر نبوده است. در جستار پیش رو سعی شده ضمن بررسی تطبیقی «کتاب الزهد» ابن مبارک و «کتاب الزهد» احمدبن حنبل، تفاوت های آن دو از نظر گستره و موضوعات مطرح در این دو کتاب، مورد بحث قرار گیرد و از رهگذر جریان های موجود در سده های دوم و سوم هجری به تنوع روش های زهدگرایانه آن عصر اشاره نماید.

کلمات کلیدی

, اصحاب حدیث, ابن مبارک, احمدبن حنبل, کتاب الزهد, زهد, تصوّف, قصص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082655,
author = {رئیسیان, غلامرضا and علی مهمان نواز and سلمان نژاد, مرتضی},
title = {زهدگرایی نزد اصحاب حدیث متقدم و متاخر بازخوانی - کتاب الزهد - ابن مبارک و احمد بن حنبل},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2020},
volume = {12},
number = {24},
month = {December},
issn = {2008-6547},
pages = {247--266},
numpages = {19},
keywords = {اصحاب حدیث، ابن مبارک، احمدبن حنبل، کتاب الزهد، زهد، تصوّف، قصص},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زهدگرایی نزد اصحاب حدیث متقدم و متاخر بازخوانی - کتاب الزهد - ابن مبارک و احمد بن حنبل
%A رئیسیان, غلامرضا
%A علی مهمان نواز
%A سلمان نژاد, مرتضی
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2020

[Download]