اخلاق در علوم و فناوری, دوره (15), شماره (3), سال (2020-12) , صفحات (65-74)

عنوان : ( پدیدارنگاری ارتباطات میان‌فردیِ مباین اخلاق، در تضییع استعدادهای سازمان )

نویسندگان: داود خانی , محمد مهرآیین , علی شیرازی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: ارزش‌های اخلاقی به عنوان زیرمجموعه‌ای از فرهنگ سازمان، تاثیر متقابل چند بُعدی بر روابط رسمی و غیر رسمی و کنترل رفتاری اعضای آن دارد. ارزیابی تاثیر جنبه‌هایی از روابط و تعاملات میان‌فردی در سازمان‌ها که به مثابه کژکارکردهای اخلاقی، عامل تضییع استعدادهای سازمان شمرده می‌شوند موضوع پژوهش حاضر است. روش: مطالعه حاضر پژوهشی کیفی با استراتژی پدیده‌نگاری است. جامعه آماری مجموعه کارکنان پیمانی یا رسمی ارگان‌های دولتی استان خراسان شمالی است که «تجربه تضییع استعدادها و مهارت‌ها» را در خود، همکاران، یا منابع انسانی زیرمجموعه خود داشته‌اند. تعداد 20 نمونه به شیوه غیرتصادفی و هدفمند از میان 17 ارگان دولتی انتخاب شده و از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای جمع‎آوری داده‌ها استفاده شد. تحلیل داده‌ها در سه گام کدگذاری باز، محوری، و گزینشی صورت گرفته و فضای نتیجه بر آن اساس ارائه شد. یافته‌ها: پس از تلخیص، تقلیل، و کدبندی داده‌ها تعداد 11 کانون توجه (افق درونی) در حوزه کژکارکردهای برون‌نگر اخلاق در قالب 4 زمینه ارتباطی میان‌‌فردی (افق بیرونی) حاصل شد. تلفیق افق‌های بیرونی و درونی به ایجاد 21 طبقه توصیفی انجامید. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد «مدیران و سطوح بالاتر سازمان» با تعاملات ناکارآمد خود در قالب «بی‌تفاوتی و عدم حمایت از ایده‌پردازی» و «عدم مشارکت‌طلبی افراد» بیش‌ترین نقش را در تضییع استعدادهای سازمان ایفا می‌کنند. کژکارکردهای ارتباطی «افراد مستعد با مدیران» در اولویت بعد قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, کژکارکردهای اخلاقی, ارتباطات میان‌فردی, تضییع استعدادها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082664,
author = {خانی, داود and مهرآیین, محمد and شیرازی, علی and پویا, علیرضا},
title = {پدیدارنگاری ارتباطات میان‌فردیِ مباین اخلاق، در تضییع استعدادهای سازمان},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2020},
volume = {15},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-7634},
pages = {65--74},
numpages = {9},
keywords = {کژکارکردهای اخلاقی، ارتباطات میان‌فردی، تضییع استعدادها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پدیدارنگاری ارتباطات میان‌فردیِ مباین اخلاق، در تضییع استعدادهای سازمان
%A خانی, داود
%A مهرآیین, محمد
%A شیرازی, علی
%A پویا, علیرضا
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2020

[Download]