زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (12), شماره (3), سال (2020-12) , صفحات (399-431)

عنوان : ( زمینشناسی، دگرسانی، کانیسازی، زمین شیمی، بررسی سیالات درگیر، پتروژنز و سن سنجی دای کهای دیوریتی محدوده مس رباعی (جنوب دامغان ) )

نویسندگان: مهدی مهدوی آکردی , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده اکتشافی مس رباعی در کمربند ترو د-چاه شیرین در فاصله 95 کیلومتری جنوب دامغان واقعشده است. سنگشناسی منطقه از واحدهای آتشفشانی ائوسن با ترکیب آندزیت و تراکیآندزبت تشکیلشده که دایکهایی با ترکیب دیوریتی در این واحدها نفوذ کر ده است. زونهای دگرسانی رخنمونیافته در این منطقه شامل پروپیلیتیک، سریسیتی، آرژیلیک و کربناتیشدن است. کانیسازی بهصورت رگهای با شیب بین 60 تا 80 درجه با روند شمالشرقی- جنوبغربی و عرض 1 تا 5 متر در امتداد شکستگیها و گسلها رخداده است. کانیهای اولیه شامل کالکوپیریت، بورنیت و پیریت و کانیهای ثانویه شامل کالکوسیت، کوولیت، مالاکیت، آزوریت، گوتیت، لیمونیت 5 درصد متغیر است و همچنین مقدار عناصر سرب، روی، نقره و طلا در منطقه، پایین است. / 0 تا 6 / و هماتیت است. مقدار مس بین 01 دایکهای دیوریتی منطقه غنیشدگی در عناصر لیتوفیل بزرگ یون 1 و عناصر نادر خاکی سبک 2، و تهیشدگی در عناصر نادر خاکی سنگین 3 و عناصر با شدت میدان بالا 4 نشان میدهند. ،0/ بیوتیت-هورنبلند دیوریت پورفیری ب هترتیب برابر با 705664 εNdi 143 اولیه و ایزوتوپهای اولیه Nd/144Nd ،87Sr/86Sr مقدار 1- است. همه این شواهد با تشکیلشدن دایکهای دیوریتی محدوده اکتشافی مس رباعی از گوشته اولیه با ذوببخشی / 0/518426 و 7 50/0±49/ بر روی کانی زیرکن، سن دایکها برابر با 49 U-Pb گوه گوشتهای در بالای زون فرورانش همسو است. بر اساس دادههای میلیون سال مربوط به اشکوب ایپرزین (ائوسن زیرین) است. دماسنجی بر روی سیالات درگیر اولیه موجود در کانی کلسیت مرتبط با کانیسازی، بیانگر تشکیل این نوع کانیسازی در دمای حدود 165 تا 300 درجه سانتیگراد از سیالی با شوری متوسط ( 7 تا 16 درصد وزنی معادل نمک طعام) است. مخلوطشدن سیالها با شوری متفاوت و در نتیجه کاهش شوری مهمترین عامل در تهنشست مس در منطقه است. شواهد سنگشناسی، دگرسانی، شکل و حالت کانیسازی، کنترل ساختاری، سیالات درگیر و ناهنجاریهای زمینشیمیایی نشان میدهد که کانیسازی مس رگهای محدوده اکتشافی رباعی از نوع اپیترمال است.

کلمات کلیدی

, کانی سازی, سیالات درگیر, ایزوتوپ های Nd-Sr, سن سنجی, رباعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082674,
author = {مهدوی آکردی, مهدی and ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن and رحیمی, بهنام},
title = {زمینشناسی، دگرسانی، کانیسازی، زمین شیمی، بررسی سیالات درگیر، پتروژنز و سن سنجی دای کهای دیوریتی محدوده مس رباعی (جنوب دامغان )},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2020},
volume = {12},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7306},
pages = {399--431},
numpages = {32},
keywords = {کانی سازی، سیالات درگیر، ایزوتوپ های Nd-Sr، سن سنجی، رباعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمینشناسی، دگرسانی، کانیسازی، زمین شیمی، بررسی سیالات درگیر، پتروژنز و سن سنجی دای کهای دیوریتی محدوده مس رباعی (جنوب دامغان )
%A مهدوی آکردی, مهدی
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%A رحیمی, بهنام
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2020

[Download]