دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش , 2020-06-13

عنوان : ( نقش سبک حل تعارض اجتنابی در پیش بینی کارکردهای خانواده با واسطه گری تاب آوری )

نویسندگان: عاطفه رضائیان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش سبک های حل تعارض اجتنابی در پیش بینی کارکرد خانواده با نقشواسطه گر تاب آوری می باشد. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و برای پیش بینی، از رگرسیون بهرهگرفته شده است. جامعه ی آماری پژوهش، شامل زنان متاهل شهر مشهد می باشد که نمونه ای مشتمل بر 460 نفربه روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های سنجش کارکرد خانواده (FAD)، تاب آوری(CD-RISC)، سبک های حل تعارض (ROCI- II) پاسخ دادند. بر اساس تحلیل رگرسیون یافته ها نشان داد: سبک حل تعارض اجتنابی به طور غیر مستقیم و با واسطه گری تاب آوری نقش معناداری بر کارکرد خانواده دارد و همچنین تاب آوری به طور مستقیم نقش معناداری بر کارکرد خانواده ایفا می کند. کلیدواژه ها: سبک حل تعارض اجتنابی ، کارکرد خانواده، تاب آوری

کلمات کلیدی

, سبک حل تعارض اجتنابی , کارکرد خانواده, تاب آوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082684,
author = {رضائیان, عاطفه and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد},
title = {نقش سبک حل تعارض اجتنابی در پیش بینی کارکردهای خانواده با واسطه گری تاب آوری},
booktitle = {دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش},
year = {2020},
location = {نهران, ايران},
keywords = {سبک حل تعارض اجتنابی ، کارکرد خانواده، تاب آوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش سبک حل تعارض اجتنابی در پیش بینی کارکردهای خانواده با واسطه گری تاب آوری
%A رضائیان, عاطفه
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%J دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
%D 2020

[Download]