کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه , 2020-07-05

عنوان : ( موازنه مثلث پروژه با درنظرگرفتن انواع هزینه ها و کاربرد الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: جواد احمدی مقدم , ناصر مطهری فریمانی , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مه مترین مسائلی که در اجرای هر پروژه ای وجود دارد، انتخاب حالت اجرایی هر یک از فعالیت های درگیر در پروژه است. هر فعالیت در پروژه معمولا به چندین روش مختلف قابل انجام است که هر روش زمان، هزینه و کیفیت اجرای متفاوتی دارد. انتخاب درست روش اجرایی هر یک از فعالی تها م یتواند باعث شود تا در نهایت مثلث پروژه بهینه شود. یعنی پروژه در کوتا هترین زمان، با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت ممکن به پایان برسد. بنابراین می توان گفت که موازنه زمان، هزینه وکیفیت در مدیریت پروژه از اصلی ترین دغدغ ههای مدیران پروژه محسوب می گردد. حال هر چه یک پروژه بزرگتر باشد و بالتبع فعالی تهای بیشتری داشته باشد، تعیین روش اجرایی هر یک از فعالیت ها سخ تتر م یشود، تا جایی که دیگر روش های حل دقیق کارایی همیشگی خود را از دست می دهند و بایستی از روش های فراابتکاری برای حل این قبیل مسائل که به مسائل سخت مشهور هستند، بهره جست. در این پژوهش سعی شده است تا با تدوین مدلی جامع و با درنظرگرفتن انواع هزین ههای ممکن از جمله هزینه تشویقی، توازنی بهینه از زمان، هزینه و کیفیت در پروژه ساخت یک عدد اسکرین فیلتر حاصل گردد. به این منظور از الگوریتم ژنتیک برای حل مدل مزبور استفاده شده است.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: موازنه زمان- هزینه و کیفیت, برنامه ریزی پروژه, الگوریتم ژنتیک. هزینه تشویقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082764,
author = {احمدی مقدم, جواد and مطهری فریمانی, ناصر and کاظمی, مصطفی},
title = {موازنه مثلث پروژه با درنظرگرفتن انواع هزینه ها و کاربرد الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلیدواژه ها: موازنه زمان- هزینه و کیفیت، برنامه ریزی پروژه، الگوریتم ژنتیک. هزینه تشویقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T موازنه مثلث پروژه با درنظرگرفتن انواع هزینه ها و کاربرد الگوریتم ژنتیک
%A احمدی مقدم, جواد
%A مطهری فریمانی, ناصر
%A کاظمی, مصطفی
%J کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
%D 2020

[Download]