تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (10), شماره (3), سال (2020-10) , صفحات (141-158)

عنوان : ( بررسی تأثیر استرس درک‌شده بر جنون خرید اینترنتی با میانجی‌گری مقابلة منفی و نقش تعدیل‌گر عزت‌نفس )

نویسندگان: قاسم اسلامی , فرشاد قادری خشندرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اساس بازاریابی نوین در بستر اینترنت معنی پیدا می‌کند و بازاریابی در این بستر علاوه‌بر عوامل کارکردی، عوامل غیرکارکردی را نیز در بر می‌گیرد. خرید برای برخی از افراد می‌تواند فراتر از تفریح و سرگرمی باشد و به جنون خرید تبدیل شود. اینترنت نیز این بستر را به‌طور فزاینده‌ای تسهیل و در دسترس می‌کند که حاصل آن پدیدة جدیدی به‌نام «جنون خرید اینترنتی» است. پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش انجام کار، پیمایشـی اسـت. جامعة آماری شامل زنانی است که خرید برخط (آنلاین) انجام می‌دهند. به‌دلیل نامعیّن‌بودن حجم جامعه، تعداد 386 نفر برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن ازطریق بررسی صاحب‌نظران مدیریت و روایـی سازة‌ آن بـا اسـتفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار آموس ارزیابی و تأیید شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ بزرگ‌تر از 0.7 برای سازه‌های مختلف پرسشنامه، پایایی آن را تأیید می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ضریب اثر استرس درک‌شده بر مقابلة منفی و جنون خرید اینترنتی به‌ترتیب برابر با 0.77 و 0.39 و اثر مقابلة منفی بر جنون خرید اینترنتی برابر با 0.58 بوده است. علاوه‌بر این میزان اثر غیرمستقیم استرس درک‌شده بر جنون خرید اینترنتی ازطریق مقابلة منفی برابر با 0.446 است. همچنین یافته‌های پژوهش گویای تأیید نقش تعدیلگری منفی عزت نفس در رابطة بین استرس درک‌شده و جنون خرید اینترنتی و مقابلة منفی است.

کلمات کلیدی

, استرس درک‌شده, عزت‌نفس, مقابلة منفی, جنون خرید اینترنتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082787,
author = {اسلامی, قاسم and قادری خشندرق, فرشاد},
title = {بررسی تأثیر استرس درک‌شده بر جنون خرید اینترنتی با میانجی‌گری مقابلة منفی و نقش تعدیل‌گر عزت‌نفس},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2020},
volume = {10},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-7744},
pages = {141--158},
numpages = {17},
keywords = {استرس درک‌شده، عزت‌نفس، مقابلة منفی، جنون خرید اینترنتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر استرس درک‌شده بر جنون خرید اینترنتی با میانجی‌گری مقابلة منفی و نقش تعدیل‌گر عزت‌نفس
%A اسلامی, قاسم
%A قادری خشندرق, فرشاد
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2020

[Download]