پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (34), شماره (2), سال (2020-8) , صفحات (207-217)

عنوان : ( محاسبه دمای پایه و بررسی روند تغییرات تعداد نسل کرم سیب(Cydia pomonella) ، با استفاده از مدل درجه-روز در شهرستان چناران )

نویسندگان: مهدی حلمی جدید , محمد موسوی بایگی , حسین صادقی نامقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنبههای متعدی از تغییر اقلیم و آثار آن بر اکوسیستم ها بررسی شده است، لکن تأثیر آن بر روی آفات، خصوصاا رر اراران کرتار موررتوجاه قارار گرفته است. تغییر اقلیم رر رهههای اخیر تأثیرات متعدری را بر روی جامعه گیاهی و آفات گذاشته است. کرم سیب بهعنوان رک آفت کلیدی مانند سارر آفات کشاورزی وابستگی زراری به رمای هوا رارر. ارن آفت برای کامل شدن رک نسل و طی مراحل مختلف زندگی نیاز به رررافت حدور 650 ررجاه - روز رما رارر. بهمنظور بررسی روند تغییرات تعدار نسل کرم سیب، پس از محاسبه رمای پاره، تعدار نسل ارن آفت رر رک روره آماری 30 سااله )1397- 1368 )با استفاره از رارههای هواشناسی ارستگاه گلرکان و مدل ررجه-روز تعیین گرررد و نتارج بهرستآمده با نتاارج تلاه هاای فرماونی نصاب شاده و ررتاالگر ثبتکننده رما رر باغ گالبی رر سال 1398 مقارسه گرررد. رمای پاره برای کرم سیب 4/8 ررجه سلسیوس به رست آمد. اران آفات رر روره 30 ساله گذشته بهجز رک سال رارای 3 نسل کامل بوره و روند ررجه-روز رررافتی آن مثبت و معنارار است. رر ابتدای روره آماری زنادگی آفات رر ابتادای نسل سوم متوقف شده و با نزررک شدن به اواخر روره آماری مراحل زندگی آفت رو به تکریل شدن پیش میرور. میانگین ررجه-روز تجرعی ررراافتی رر ره سال روم روره نسبت به ره سال اول 143 ررجه و رر ره سال سوم نسبت به ره سال روم 85 ررجه افزارش راشاته اسات . رر صاورت اراماه روناد افزارش رما وقوع نسل چهارم آفت نیز رور از انتظار نخواهد بور. رر ارن شرارط استفاره از سروم و هزرنهها افزارش خواهد رافت.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, رمای پاره, ررجه-روز, کرم سیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082791,
author = {حلمی جدید, مهدی and موسوی بایگی, محمد and صادقی نامقی, حسین},
title = {محاسبه دمای پایه و بررسی روند تغییرات تعداد نسل کرم سیب(Cydia pomonella) ، با استفاده از مدل درجه-روز در شهرستان چناران},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2020},
volume = {34},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4749},
pages = {207--217},
numpages = {10},
keywords = {تغییر اقلیم، رمای پاره، ررجه-روز،کرم سیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه دمای پایه و بررسی روند تغییرات تعداد نسل کرم سیب(Cydia pomonella) ، با استفاده از مدل درجه-روز در شهرستان چناران
%A حلمی جدید, مهدی
%A موسوی بایگی, محمد
%A صادقی نامقی, حسین
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2020

[Download]