جستارهای اقتصادی, دوره (17), شماره (34), سال (2021-3) , صفحات (185-204)

عنوان : ( مدل‌سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل )

نویسندگان: وحید ارشدی , جواد غیاثی , رضا توکلی , مجید منفرد , طیبه عضدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب رشته‌ی تحصیلی، از نظر فردی یکی از مهمترین تصمیمات زندگی و از منظر نظام آموزشی و بازار کار، یک فرآیند مهم اجتماعی-اقتصادی است. با توجه به آثار این تصمیم، مدل‌سازی آن، تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب رشته و تعیین وزن عوامل مختلف، تعیین میزان بهینگی انتخاب‌ها از منظر نیازهای بازار کار و نهایتا طراحی و ارزیابی روش‌های رفع عدم تطبیق رشته‌ی تحصیلی-شغل، یک حوزه‌ی بسیار مهم پژوهشی است. اما این حوزه‌ی پژوهشی در ایران بسیار مغفول بوده و از نظر چارچوب تحلیلی و روش دچار عقب‌ماندگی است. به همین خاطر این سوال که چه چارچوب‌های مدلسازی، روش‌های تحقیق و سیاست‌هایی برای رفع مسئله عدم تطبیق رشته-شغل وجود دارد، به عنوان مسئله محوری پژوهش انتخاب و بر همین اساس مطالعات پیشین دسته‌بندی و تحلیل شد. به طور کلی سه رویکرد کلان در مدل‌سازی رفتار انتخاب رشته شناسایی شد؛ رویکرد مدل‌سازی انتخاب، رویکرد سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و رویکرد عدم تطبیق. بررسی پژوهش‌های تجربی بر اساس هر سه رویکرد و تمام روش‌های شناسایی‌شده، نشان می‌دهد که همواره یک انحراف جدی بین برآیند رفتار انتخاب رشته و نیازهای بازار کار وجود دارد. طبق نتایج فراتحلیل، این انحراف، در طول زمان و بین کشورهای مختلف حتی کشورهای توسعه‌یافته به صورت جدی وجود داشته و دارد. به همین خاطر بر اساس تجارب جهانی مداخلات سیاستی مختلفی دسته بندی شده و برای رفع این معضل پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

بازار کار؛ انتخاب رشته‌ی تحصیلی؛ نظام آموزشی؛ عدم تطبیق؛ فراتحلیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082793,
author = {ارشدی, وحید and غیاثی, جواد and رضا توکلی and منفرد, مجید and عضدی, طیبه},
title = {مدل‌سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل},
journal = {جستارهای اقتصادی},
year = {2021},
volume = {17},
number = {34},
month = {March},
issn = {1735-3300},
pages = {185--204},
numpages = {19},
keywords = {بازار کار؛ انتخاب رشته‌ی تحصیلی؛ نظام آموزشی؛ عدم تطبیق؛ فراتحلیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی رفتار انتخاب رشته و نقش اطلاعات بازار کار در آن؛ یک فراتحلیل
%A ارشدی, وحید
%A غیاثی, جواد
%A رضا توکلی
%A منفرد, مجید
%A عضدی, طیبه
%J جستارهای اقتصادی
%@ 1735-3300
%D 2021

[Download]