مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (10), شماره (1), سال (2020-5) , صفحات (93-106)

عنوان : ( بررسی تجربی و عددی ارتعاشات ورق کامپوزیتی کمانش یافته تقویت شده با سیم آلیاژ حافظه‌دار تحت عملیات حرارتی )

نویسندگان: رضا خرم آبادی , جلیل رضائی پژند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلیاژهای حافظه‌دار عنوان گروهی از مواد هوشمندند با رفتار تنش- کرنش غیرخطی که شامل پدیده‌های حافظه‌داری و شبه‌الاستیک که مبتنی بر تغییرات فاز آستنیت به مارتنزیت و بالعکس می‌باشد. اثرات عملیات حرارتی بر خواص آلیاژهای حافظه‌دار و در نتیجه ارتعاشات غیرخطی ورق کامپوزیتی کمانش یافته تقویت شده با این آلیاژها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. اثرات عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ حافظه‌دار به صورت آزمایشگاهی مشخص شده و دماهای استحاله با استفاده از آنالیز گرما سنجی افتراقی (DSC) بدست آمده‌اند. با توجه به عدم تعریف اولیه آلیاژهای حافظه‌دار در نرم‌افزار آباکوس، با توسعه و استفاده از زیرروال یومت (UMAT) بر پایه مدل بوید و لاگوداس، امکان استفاده از امکانات نرم‌افزار جهت تحلیل آلیاژهای حافظه‌دار در این نرم‌افزار فراهم شده و انجام گرفته است. در پایان این تحقیق، اثرات حضور آلیاژ حافظه‌دار، مقدار پیش فشردگی و تغییر خواص آن در اثر عملیات حرارتی بر ارتعاشات ورق کامپوزیتی قبل و بعد از کمانش حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

آلیاژ حافظه‌دار زیرروال یومت ارتعاشات کمانش آنالیز گرماسنجی افتراقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082800,
author = {خرم آبادی, رضا and رضائی پژند, جلیل},
title = {بررسی تجربی و عددی ارتعاشات ورق کامپوزیتی کمانش یافته تقویت شده با سیم آلیاژ حافظه‌دار تحت عملیات حرارتی},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2020},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {2251-9475},
pages = {93--106},
numpages = {13},
keywords = {آلیاژ حافظه‌دار زیرروال یومت ارتعاشات کمانش آنالیز گرماسنجی افتراقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی و عددی ارتعاشات ورق کامپوزیتی کمانش یافته تقویت شده با سیم آلیاژ حافظه‌دار تحت عملیات حرارتی
%A خرم آبادی, رضا
%A رضائی پژند, جلیل
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2020

[Download]