مهندسی مکانیک مدرس, دوره (20), شماره (6), سال (2020-5) , صفحات (1611-1623)

عنوان : ( رفتارفروریزش وجذب انرژی پوسته های مخروطی ونیمکروی درمعرض ضربه بادرنظرگرفتن مدلهای آسیب مختلف )

نویسندگان: وحید حسینی , محمود شریعتی , مسعود مهدی زاده رخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراینتحقیق،بااستفادهازروشهایتجربیوعددی،رفتارپوستههایمخروطیشکلونیمکرویبهترتیبازجنسفولادوآلومینیوم،درمعرضبارگذاریضربهایموردبررسیقرارگرفته.استظرفیتجذبانرژیاینگونهجاذبهامحاسبهوتاثیرتزریقفومبررفتارفروریزشوظرفیتجذبانرژیپوستههاینیمکرویآلومینیومیتعیینشده.استهمچنینتاثیرپارامترهایهندسیپوستهبررفتارفروپاشیوظرفیتجذبجاذبهایمخروطیفولادیبررسیشده.استشبیهسازیهایعددیازطریقنرمافزارالمانمحدودآباکوسانجامشدهونتایجبهدستآمدهازآنهابانتایجحاصلازآزمایشهامقایسهشدهاست.درتحلیلهایعددیازسهمدلآسیبجانسون-کوک،گارسونوروزالراصلاحشدهاستفادهشده.استمدلآسیبجانسون-کوکدرنرمافزارآباکوسموجوداست،ولیمدلهایآسیبگارسونوروزالراصلاحشدهازطریقزیرروالنویسیدرمحیطنرمافزارآباکوسایجادشده.اندنتایجنشانمیدهدکهمدلروزالراصلاحشده،دقتبیشترینسبتبهسایرمدلهایآسیب.داردتاثیرضخامتپوستههایمخروطیبربازدهآنهانیزبررسیشدومشخصشدکهافزایشضخامت،موجبافزایشبازدهجاذبمی.شودعلاوهبراین،تزریقفومتاثیرمثبتیبرعملکردجاذبهاینیمکرویندارد.

کلمات کلیدی

, پوسته مخروطی فولادی, پوسته نیمکروی آلومینیومی, فوم, جاذبا نرژی, مدل آسیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082810,
author = {حسینی, وحید and شریعتی, محمود and مسعود مهدی زاده رخی},
title = {رفتارفروریزش وجذب انرژی پوسته های مخروطی ونیمکروی درمعرض ضربه بادرنظرگرفتن مدلهای آسیب مختلف},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2020},
volume = {20},
number = {6},
month = {May},
issn = {1027-5940},
pages = {1611--1623},
numpages = {12},
keywords = {پوسته مخروطی فولادی،پوسته نیمکروی آلومینیومی،فوم،جاذبا نرژی،مدل آسیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتارفروریزش وجذب انرژی پوسته های مخروطی ونیمکروی درمعرض ضربه بادرنظرگرفتن مدلهای آسیب مختلف
%A حسینی, وحید
%A شریعتی, محمود
%A مسعود مهدی زاده رخی
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2020

[Download]