مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (11), شماره (41), سال (2020-11) , صفحات (102-117)

عنوان : ( پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و مدل آماری دو متغیره ارزش اطلاعات و تراکم سطح در حوضه آبخیز گلورد نکا، مازندران )

نویسندگان: سیده نجمه عقیلی , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین‌لغزش یکی از مخاطرات طبیعی است که هر ساله باعث خسارت جانی و مالی فراوانی در سراسر جهان می‌شود. یکی از راهکارهای مهم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زمین‌لغزش‌ها، تشخیص مناطق مستعد زمین‌لغزش و پهنه‌بندی خطر آن از طریق تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش است. در این مطالعه کارایی دو مدل ارزش اطلاعات و تراکم سطح جهت پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش درحوضه آبخیز گلورد نکا مورد ارزیابی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا نقشه پراکنش زمین‌لغزش‌های موجود در حوضه تهیه گردید. سپس 9 عامل مؤثر در وقوع زمین‌لغزش شناسایی و نقشه‌های مربوطه تهیه و طبقه‌بندی شده است. در مرحله بعد طبقات هرکدام از این لایه‌ها، با استفاده از مدل‌های تراکم سطح و ارزش اطلاعات وزن‌دهی شده، و سپس با تلفیق این لایه‌ها در نرم افزار Arc GIS ، نقشه‌های خطر زمین‌لغزش تهیه شده است. نتایج نشان داد که پارامترهای شیب، جهت شیب، وجود گسل، کاربری از نوع کشاورزی و لیتولوژی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در وقوع زمین‌لغزش در منطقه مورد مطالعه می‌باشند. به منظور مقایسه روش‌ها نسبت به یکدیگر و ارزیابی کارایی آن‌ها، شاخص‌های مجموع کیفیت (Qs) و دقت (P) مورد بررسی قرار گرفتند. مقدار بالاتر این شاخص‌ها برای مدل ارزش اطلاعات کارایی بیشتر آن را نسبت به مدل تراکم سطح جهت پهنه‌بندی زمین‌لغزش نشان می‌دهد. ک

کلمات کلیدی

, پهنه‌بندی خطر روش ارزش اطلاعات روش تراکم سطح زمین‌لغزش مازندران نکا, GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082813,
author = {عقیلی, سیده نجمه and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و مدل آماری دو متغیره ارزش اطلاعات و تراکم سطح در حوضه آبخیز گلورد نکا، مازندران},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2020},
volume = {11},
number = {41},
month = {November},
issn = {2251-7359},
pages = {102--117},
numpages = {15},
keywords = {پهنه‌بندی خطر روش ارزش اطلاعات روش تراکم سطح زمین‌لغزش مازندران نکا، GIS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و مدل آماری دو متغیره ارزش اطلاعات و تراکم سطح در حوضه آبخیز گلورد نکا، مازندران
%A عقیلی, سیده نجمه
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2020

[Download]