جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (6), شماره (2), سال (2020-5) , صفحات (1-15)

عنوان : ( بررسی ابعاد اثرگذار بر کارکرد پارک علم و فناوری خراسان در تبدیل شهر مشهد به شهر دانش )

نویسندگان: میترا مومنی بشیوسقه , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به پدیده جهانی شدن و اهمیت یافتن دانش به عنوان مزیت رقابتی برای کشورها و شهرها، توسعه شهری دانش-بنیان و تبدیل شهرها به شهرهای دانش بنیان مورد توجه ویژهای قرار گرفته است. یکی از سازوکارهای این تغییر، توسعه پارکهای علم و فناوری به عنوان یکی از ساختارهای فضایی شهرهای دانش میباشد. در کشورهای در حال توسشعه به دلیل عدم نقش آفرینی موثر این پارکها، حرکت به سمت توسعه شهرهای دانش بنیان کند میباشد. این پژوهش قصد دارد ابعاد موثر بر کارکرد پارک علم و فناوری خراسان را مطالعه کرده و با شناسایی اولویتهای برنامه ریزی، گامی در جهت بهبود توسعه شهر مشهد به عنوان شهر دانش بنیان بردارد. با این هدف ابتدا به شناسایی عوامل پرداخته و مدلی مفهومی رابه وجود آورده است. سپس از طریق پرسشنامه نظرات ذینفعان پارک علم و فناوری خراسان جمع آوری شده است. با استفاده از نرم افزار PLS Smart اطلاعات جمع آوری شده، تحت مدل مفهومی مورد آزمون قرار گرفته است. در نهایت عامل سازمانی و پس از آن عامل فرهنگی به عنوان عواملی با اثرگذاری بیشتر شناسایی شدند. اثرگذاری عامل سیاستگذاری در این مرحله از رشد پارک علم و فناوری خراسان مورد قبول واقع نشد.

کلمات کلیدی

, پارک علم و فناوری, توسعه شهری دانش بنیان, جهانی شدن, شهر دانش.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082828,
author = {مومنی بشیوسقه, میترا and خوارزمی, امید علی},
title = {بررسی ابعاد اثرگذار بر کارکرد پارک علم و فناوری خراسان در تبدیل شهر مشهد به شهر دانش},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2020},
volume = {6},
number = {2},
month = {May},
issn = {2538-3531},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {پارک علم و فناوری، توسعه شهری دانش بنیان، جهانی شدن، شهر دانش.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ابعاد اثرگذار بر کارکرد پارک علم و فناوری خراسان در تبدیل شهر مشهد به شهر دانش
%A مومنی بشیوسقه, میترا
%A خوارزمی, امید علی
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2020

[Download]