جنگل و فرآورده های چوب, دوره (73), شماره (3), سال (2020-10) , صفحات (295-304)

عنوان : ( تأثیر قارچ‌های اکتومیکوریزی بر جذب فسفر و رشد نهال‌های توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa) در استان گیلان )

نویسندگان: احسان کهنه , امیر لکزیان , علیرضا آستارائی , کاظم کاوازی , محبوبه مظهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ های اکتومیکوریزی با افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی، افزایش رشد و جذب عناصر غذایی می توانند در نهالستان های جنگلی سبب افزایش کیفیت و کمیت نهال ها شوند. از این رو به منظور بررسی اثر قارچ های اکتومیکوریزی بر رشد و جذب فسفر در نهال توسکای قشلاقی، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار شامل قارچ Cenoccum geophilum، Lactarius sp، مصرف ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفات و شاهد در سه تکرار انجام گرفت. نمونه خاک جنگلی با مقدار فسفر قابل دسترس کم، پس از استریل کردن با اتوکلاو، داخل گلدان ها توزیع شد. در هر گلدان یک نهال توسکای قشلاقی کاشته شده و با تیمار مورد نظر تلقیح شد. نهال ها در گلخانه ایستگاه تحقیقات بذر و نهال جنگلی شلمان نگهداری شدند. پس از گذشت ده هفته از تلقیح، نهال ها برداشت شده و خصوصیات رویشی و تغذیه ای آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد قارچ ها موجب افزایش معنی دار ۳۰ درصدی قطر و ارتفاع و ۵۰ درصدی وزن خشک نهال در مقایسه با تیمار شاهد شده است. همچنین قارچ های اکتومیکوریزی در مقایسه با تیمار شاهد به ترتیب سبب افزایش ۱۸، ۸۲ و ۶۱ درصدی غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم در نهال های توسکا شده است. تفاوت درصد کلونیزاسیون ریشه توسکا بین دو قارچ معنی دار بود، ولی از نظر کارایی تلقیح تفاوت معنی داری بین قارچ های اکتومیکوریزی وجود نداشت؛ بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که قارچ های اکتومیکوریزی سبب بهبود رشد و تغذیه نهال های توسکای قشلاقی شده اند، اما مطالعات بیشتری برای شناسایی قارچ های اکتومیکوریزی با کارایی بیشتر ضروری است

کلمات کلیدی

, توسکا, زی توده, کود زیستی, میکوریزای بیرونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082834,
author = {احسان کهنه and لکزیان, امیر and آستارائی, علیرضا and کاظم کاوازی and محبوبه مظهری},
title = {تأثیر قارچ‌های اکتومیکوریزی بر جذب فسفر و رشد نهال‌های توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa) در استان گیلان},
journal = {جنگل و فرآورده های چوب},
year = {2020},
volume = {73},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-5052},
pages = {295--304},
numpages = {9},
keywords = {توسکا، زی توده، کود زیستی، میکوریزای بیرونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر قارچ‌های اکتومیکوریزی بر جذب فسفر و رشد نهال‌های توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa) در استان گیلان
%A احسان کهنه
%A لکزیان, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%A کاظم کاوازی
%A محبوبه مظهری
%J جنگل و فرآورده های چوب
%@ 2008-5052
%D 2020

[Download]