روستا و توسعه, دوره (23), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (27-49)

عنوان : ( شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران )

نویسندگان: محمدمهدی فارسی علی آبادی , محمود دانشورکاخکی , محمود صبوحی صابونی , آرش دوراندیش , حمید آماده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه پیش‌رو تاثیر عوامل اقتصاد و اجتماعی خانوار و همچنین عوامل محیطی مانند خشکسالی و شاخص تنوع تولید بر روی شیوع سوء تغذیه در مناطق روستایی کشور با استفاده از روش رگرسیون چندک پانل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی حاکی از این است که در بین مشخصه‌های خانوار درآمد، افزایش سهم مواد غذایی در مخارج خانوار و سن سرپرست خانوار از تشدید سوء تغذیه جلوگیری می‌نماید. در مقابل افزایش میزان تحصیلات و بعد خانوار گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی را درپی دارد. در میان عوامل محیطی نیز افزایش شدت خشکسالی و افزایش قیمت مواد غذایی سوء تغذیه در این مناطق را تشدید می‌نماید و از سوی دیگر افزایش تنوع تولید مواد غذایی باعث از شیوع سوء تغذیه جلوگیری می‌نماید. بر این اساس پرداخت یارانه درآمدی در مناطق با شدت بالای سوء تغذیه با تمرکز بر خانوارهای گسترده، پرداخت بخشی از هزینه تحصیلات افراد در مناطق روستایی، تدوین برنامه جامع خشکسالی و معرفی محصولات غذایی مقاوم به خشکی در کنار ترویج راهکارهای تولید برخی از محصولات کشاورزی با استفاد از منابع داخلی خانوار می‌تواند که باعث بهبود تنوع تولید مواد غذایی می‌شود می‌تواند باعث کاهش سوء تغذیه در مناطق روستایی کشور شود.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, تنوع تولید, داده های پانل, رگرسیون چندک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082842,
author = {فارسی علی آبادی, محمدمهدی and دانشورکاخکی, محمود and صبوحی صابونی, محمود and دوراندیش, آرش and حمید آماده},
title = {شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2020},
volume = {23},
number = {3},
month = {November},
issn = {1563-3322},
pages = {27--49},
numpages = {22},
keywords = {خشکسالی، تنوع تولید،داده های پانل،رگرسیون چندک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران
%A فارسی علی آبادی, محمدمهدی
%A دانشورکاخکی, محمود
%A صبوحی صابونی, محمود
%A دوراندیش, آرش
%A حمید آماده
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2020

[Download]