مطالعات رفتار مصرف کننده, دوره (8), شماره (8), سال (2021-4) , صفحات (85-104)

عنوان : ( بررسی تاثیر نوجویی ذاتی بر رفتار نوآورانه مصرف کننده با نقش واسط نوجویی در زمینه خاص (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات هوشمند پوشیدنی ) )

نویسندگان: مونا کاردانی ملکی نژاد , علیرضا خوراکیان , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از سودآورترین راهکارها برای سازمان‌های رقابتی، ارایه محصولات نوآورانه در بازار و به دست آوردن مزیت رقابتی است. نوجویی مصرف کننده این تمایل را در فرد ایجاد می کند تا به سراغ محصولات متفاوت برود. رفتار نوآورانه این مصرف کنندگان سایرین را تحریک می کند که از آنها الگو برداری کنند و محصولات جدید را بخرند. لذا مصرف کنندگان نوجو و رفتار نوآورانه آنها نقش کلیدی در موفقیت محصولات و خدمات جدید دارد. تحقیق حاضر مطابق با دیدگاه سلسله مراتبی نوجویی مصرف کننده به بررسی اثر نوجویی ذاتی بر رفتار نوآورانه مصرف کننده با نقش واسط نوجویی به دامنه خاص پرداخته است. پژوهش حاضر تحلیلی- پیمایشی و از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. چون حجم جامعه مشخص نیست و اطلاعی از واریانس جامعه در دسترس نیست، بر اساس فرمول کوکران با ضریب اطمینان 95% و مقدار خطای قابل تحمل 0.07 حجم نمونه 390 نفر از مصرف کنندگان محصولات هوشمند پوشیدنی در شهر مشهد می باشد. برای جمع آوری داده های اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پس از جمع آوری داده ها، فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار آموس تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر، دیدگاه سلسله مراتبی نوجویی مصرف کننده را مورد تایید قرار داده است، بویژه اینکه نوجویی شناختی و نوجویی به محصول دارای نوگرایی در زمینه خاص و همچنین نوجویی احساسی و نوجویی به اطلاعات دارای نوگرایی در زمینه خاص بهترین ترکیب ها برای پیش بینی رفتار نوآورانه مصرف کننده می باشند.

کلمات کلیدی

, رفتار نوآورانه مصرف کننده, نوجویی در زمینه خاص, نوجویی ذاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082843,
author = {کاردانی ملکی نژاد, مونا and خوراکیان, علیرضا and رحیم نیا , فریبرز},
title = {بررسی تاثیر نوجویی ذاتی بر رفتار نوآورانه مصرف کننده با نقش واسط نوجویی در زمینه خاص (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات هوشمند پوشیدنی )},
journal = {مطالعات رفتار مصرف کننده},
year = {2021},
volume = {8},
number = {8},
month = {April},
issn = {2383-4145},
pages = {85--104},
numpages = {19},
keywords = {رفتار نوآورانه مصرف کننده، نوجویی در زمینه خاص، نوجویی ذاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر نوجویی ذاتی بر رفتار نوآورانه مصرف کننده با نقش واسط نوجویی در زمینه خاص (مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات هوشمند پوشیدنی )
%A کاردانی ملکی نژاد, مونا
%A خوراکیان, علیرضا
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مطالعات رفتار مصرف کننده
%@ 2383-4145
%D 2021

[Download]