اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (26), شماره (18), سال (2019-11) , صفحات (19-39)

عنوان : ( رابطه بین انتشار گاز کربنیک، رشد اقتصادی و شدت آلودگی کشورها در سطوح مختلف توسعه با استفاده از 3GR مدل )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , عماد کاظم زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظر به اهمیت مسائل زیست محیطی، کشورها نه تنها تلاش میکنندد بده اهدداق اقتصدادی برسدند بی ده مدی - کوشند آسیبهای زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. لزوم تحقق این امدر بددون اطلاع از رابطه فعالیتهای اقتصادی با آلودگی محیط زیستی میسر نیست. لذا در پژوهش حاضدر رابطده بدین انتشار گاز کربنیک، تولید ناخالص داخیی و شدت آلودگی برای 9 کشور در سه سدط متاداوت توسدعه بدا 3 در دوره زمانی 2000 تا 2016 بررسی شد. نتدای نشدان داد کده بدین ندرش انتشدار گداز GR استااده از مدل کربنیک و رشد اقتصادی رابطه خطی مستقیم ولی بین ندرش رشدد شددت آلدودگی و رشدد اقتصدادی رابطده مع وس در مدل وجود دارد. همچنین طبق نتای ، کشورهای کمتر توسعه یافته از نظر ارزش معادل نرش رشد اقتصادی در جایگاه بالاتری نسبت به سایر کشدورها قدرار دارندد و کشدورهای توسدعه یافتده در پدایین تدرین عامل مدؤثر در )ED( جایگاه میباشند. نتای عوامل مؤثر بر انتشار گاز کربنیک نشان داد که رشد اقتصادی گسترش آلودگی در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعهیافته است؛ درحالی که شددت آلدودگی عامدل اصیی گسترش آلودگی در کشورهای توسعهیافته است. اثرات رشد اقتصادی و شددت آلدودگی بده عندوان در کشورهای توسعه یافته تقریباً به یک انددازه اسدت امدا ،)PE( عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار گاز کربنیک مقادیر آنها در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته تااوت قابل توجهی دارند.

کلمات کلیدی

, انتشار گاز کربنیک, رشد اقتصادی, شدت آلودگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082844,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and کاظم زاده, عماد},
title = {رابطه بین انتشار گاز کربنیک، رشد اقتصادی و شدت آلودگی کشورها در سطوح مختلف توسعه با استفاده از 3GR مدل},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2019},
volume = {26},
number = {18},
month = {November},
issn = {2251-7790},
pages = {19--39},
numpages = {20},
keywords = {انتشار گاز کربنیک، رشد اقتصادی، شدت آلودگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه بین انتشار گاز کربنیک، رشد اقتصادی و شدت آلودگی کشورها در سطوح مختلف توسعه با استفاده از 3GR مدل
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A کاظم زاده, عماد
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2019

[Download]