فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی, سال (2020-7)

عنوان : ( بررسی مورفولوزیکی و ملکولی کیست های هیداتید گوسفندان کشتار ی شهرستان مشهد )

نویسندگان: فرشته میرشکار , غلامرضا هاشمی تبار , غلامرضا رزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیست هیداتد یکی از بیماری های مهم زئونوز در ایران است. کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل این بیماری واجد سویه های متعددی است . هر یک از سویه ها واجد بیولوژی متفاوتی بوده که شناسایی آنها در کنترل بیماری در هر منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مطالعه شناسایی سویه های اکینوکوکوس گرانولوزوس مولد کیست هیداتید گوسفندان کشتاری با استفاده از روش های میکروسکوپی و ملکولی بود .در این مطالعه ، کبدها و ریه ها آلوده به کیست هیداتید گوسفندان جمع آوری و به آزمایشگاه انگل شناسی منتقل گردید . ابتدا پرتواسکلولکس های کیست جدا سازی گردید و سپس شاخص های مورفولوژیک قلاب های روستلوم پروتواسکولکس ها با استفاده با عدسی چشمی مدرج اندازه گیری شدند. همچنین DNA پروتواسکولکس هر نمونه استخراج شده و آزمایش PCR بر روی ژن ITS1 انجام شد.. سپس محصول PCR توسط آنزیم Bsh1236I مورد هضم 48 میکرون و طول تیغه ی قلاب بزرگ /84±3/ آنزیمی قرار گرفت. در این بررسی شاخص های مورفولوژیکی قلاب های پروتواسکولکس ها به ترتیب، طول کلی قلاب بزرگ 31 1 میکرون اندازه گیری شدند همچنین الگوی بدست آمده در آزمایش /02±3/ 31 میکرون و طول تیغه ی قلاب کوچک 3 /8±0/ 34/42±0/5 میکرون و طول کلی قلاب کوچک 4 RLFP-PCR امکان وجود هریک از سویه های G1,G2,G3 اکینوکوکوس گرانولوزوس را نشان داد. برای تمایز سه سویه از یکدیگر، محصول PCR واجد واکنش ، تعیین توالی شدند. آنالیز همردیفی توالی های بدست آمده وجود سویه G1 را دراین مطالعه را تایید نمود. براساس نتایج بدست آمده ، وجود سویه گوسفندی G1 در گوسفندان کشتاری مشهد تایید گردید

کلمات کلیدی

, کیست هیداتید , مورفولوژی , بررسی ملکولی , سویه , گوسفند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082849,
author = {میرشکار, فرشته and هاشمی تبار, غلامرضا and رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی مورفولوزیکی و ملکولی کیست های هیداتید گوسفندان کشتار ی شهرستان مشهد},
journal = {فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی},
year = {2020},
month = {July},
issn = {2423-5407},
keywords = {کیست هیداتید ، مورفولوژی ، بررسی ملکولی ، سویه ، گوسفند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مورفولوزیکی و ملکولی کیست های هیداتید گوسفندان کشتار ی شهرستان مشهد
%A میرشکار, فرشته
%A هاشمی تبار, غلامرضا
%A رزمی, غلامرضا
%J فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی- دامپزشکی
%@ 2423-5407
%D 2020

[Download]