علوم باغبانی, دوره (34), شماره (3), سال (2020-11) , صفحات (371-382)

عنوان : ( اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر ترکیبات فنلی، محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، میزان پرولین، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (sativa Nigella) )

نویسندگان: زینب صفائی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , غلامحسین داوری نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی،فیزیولوژیکیو شاخص بهرهوری آب آبیاری سیاهدانه، تحقیقی در سال 1392-1391در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب آزمایش کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. در کرتهای اصلی فواصل آبیاری (8و 16روز) و در کرتهای فرعی محلولپاشی ترکیبات کیتوزان (1 ،5/0 ،25/0و صفر درصدد)، موسدی ژ اسدفرزه (5/1 ،1 ،5/0و صفر درصد) و صمغ عربی (75/0 ،5/0 ،25/0و صفر درصد) با سه تکرار قرار گرفتند. ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، تعداد شاخه فرعی، دمای سطح برگ، میزان هدایت روزنهای و شاخص بهرهوری آب آبیاری اندازهگیری شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که بین تیمارها از نظدر تمدامی صفات مورد بررسی اخت ف معنیداری وجود داشت. بهترین میزان صفات مورد اندازهگیری در دور آبیاری 8روز و تیمار کیتوزان مشداهده شدد. محلدول پاشی کیتوزان با ایجاد شرایط مناسب نظیر کاهش دمای برگ، میزان هدایت روزنهای و افزایش شاخص بهدره وری آب ابیداری موجدب بهبدود صدفات مورفولوژیکی نسبت به شرایط تنش در فواصل آبیاری 16روز شد. محلولپ ا ش ی ب ا ت ی م د ا ر ص د م غ ع ر ب د ی ن د ه ت ن ه د ا م و ج د ب ب ه ب د و د ص د ف ا ت م و ر فولدوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهرهوری آب ابیاری نشد، بلکه به عنوان یک عامل بازدارندهتعیین شد. کلیه ترکیبات طبیعیضد تعرق میزان هدایت روزنهای و دمای سطح برگ را نسبت به شاهد به طور معنیداری کاهش دادند.به نظر میرسد استفاده از ترکیب طبیعی کیتوزان میتواند در شرایط تنش رطدوبتی به عنوان یک ماده ضد تعرق در شرایط آب و هوایی مشهد مورد استفاده قرار گیرد

کلمات کلیدی

, ترکیبات ضد تعرق, تنش خشکی, دمای گیاه, گیاه دارویی, میزان هدایت روزنها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082854,
author = {صفائی, زینب and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر ترکیبات فنلی، محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، میزان پرولین، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (sativa Nigella)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2020},
volume = {34},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4730},
pages = {371--382},
numpages = {11},
keywords = {ترکیبات ضد تعرق، تنش خشکی، دمای گیاه، گیاه دارویی، میزان هدایت روزنها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر ترکیبات فنلی، محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، میزان پرولین، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (sativa Nigella)
%A صفائی, زینب
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2020

[Download]